Katowice

Jednym z celów Stowarzyszenia

jest kształtowanie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikiem

- relacji uwzględniających racje zarówno ekonomiczne, jak i humanistyczne

Władze Oddziału i kontakt:

Prezes Oddziału - Krzysztof Galbarczyk, tel. kom. 608 307 120 ; adres Oddziału: ul. Dąbrówki 16 A, 40-081 Katowice.

 

 

NASI EKSPERCI

1.       Marcin Krause

Dane kontaktowe:marcin.krause@polsl.pl; 517644383

Zawód i specjalność:nauczyciel akademicki z tytułem doktora nauk technicznych (2002); specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obszary zainteresowań:zagrożenia w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego, analiza wypadków przy pracy, edukacja i szkolenie, systemy zarządzania, bezpieczeństwo publiczne

Wykształcenie:dzienne studia jednolite magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (1992-1997); dzienne studia doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (1997-2002)

Doświadczenie zawodowe:

Charakter pracy:pracownik naukowo-dydaktyczny; zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach jednolitych magisterskich, studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Podstawowe miejsce zatrudnienia (umowa mianowania):adiunkt i asystent (Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Górnictwa i Geologii, 20 lat stażu pracy)

Regularne miejsce pracy (umowa zlecenie, umowa o pracę):wykładowca i adiunkt (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – Wydział Nauk Technicznych, 15 lat)

Inne miejsca pracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło):wykładowca (Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu)

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia:

Osiągnięcia naukowo-badawcze:202 recenzowane publikacje naukowe (w tym 7 monografii naukowych i podręczników autorskich, 54 rozdziałów w monografiach naukowych, 127 publikacji w czasopismach, 14 publikacji w materiałach konferencyjnych); 116 wygłoszonych referatów naukowych; 33 zrealizowane prace naukowo-badawcze

Osiągnięcia dydaktyczne:promotor (154 prac magisterskich, 231 prac inżynierskich, 195 projektów inżynierskich, 337 prac dyplomowych i końcowych na studiach podyplomowych); recenzent (39 prac magisterskich, 182 prace inżynierskie, 223 projekty inżynierskie)

Nagrody i wyróżnienia:Indywidualne i Zespołowe Nagród Rektora (Politechnika Śląska, Gliwice, 2000-2015) za działalność naukową (2000, 2003, 2013), działalność dydaktyczną (2004, 2015) i działalność organizacyjną (2009, 2011, 2012); Srebrna Odznaka Honorowa (ZG SITPH, 2008); Brązowy Krzyż Zasługi(Prezydent RP, Warszawa 2011); Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ochrony Pracy (GIP, Warszawa, 2017)

2.         Adam Beluch

Dane kontaktowe: abeluch@wp.pl;  515141220

Zawód i specjalność: hutnik(metalurgia surówki i stali), inspektor pracy (bezpieczeństwo i zdrowie w pracy)

Wykształcenie: wyższe techniczne (mgr inż.) – Politechnika Śląska, studia podyplomowe  z zakresu stalownictwa – AGH Kraków, Szkoła Inspekcji Pracy we Wrocławiu – uprawnienia inspektora pracy. Uczestnictwo w wielu sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach i kursach specjalistycznych o tematyce bezpieczeństwo pracy pracowników, w szczególności wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn i urządzeń technicznych, po wejściu Polski do Unii Europejskiej potwierdzone zaświadczeniami i certyfikaty.

Doświadczenie zawodowe: huta „Bankowaw Dąbrowie Górniczej, branżowa inspekcja pracy przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Hutników w Polsce, od 1981  Państwowa Inspekcja Pracy – inspektor pracy (nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy),

obecnie emeryt: świadczenie usług (umowy o dzieło), głównie w zakresie doradztwa i ocen/ekspertyz w zakresie spełniania zasadniczych wymagań i zgodności z minimalnymi wymaganiami użytkowanych maszyn i urządzeń (sprzętu roboczego) oraz wykłady.

Pełnione funkcje:

- w stałych miejscach pracy: mistrz w stalowni,  inspektor pracy, starszy inspektor pracy,   główny specjalista, nadinspektor pracy, nadinspektor pracy Krajowej Sekcji Hutnictwa,

- w dodatkowych miejscach: 1) redakcja czasopisma naukowo technicznego „Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo” d. „Ochrona Zdrowia Hutnika”– redaktor  działowy (2lata), z-ca redaktora  naczelnego (15 lat) i naczelny redaktor (16 lat),  2) projekt Komisji Europejskiej   „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy  w aspekcie integracji polskiego i europejskiego  hutnictwa” w ramach międzynarodowego programu Leonarda da Vinci” - udział  z partnerami z Francji i Holandii (1999-2001), 3) Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości  Wyrobów, Ośrodek Badań i Certyfikacji „SIMPTEST” w Katowicach - członek Komisji  Ekspertów ds. kwalifikacji na znak „B” maszyn do obróbki plastycznej metali oraz maszyn  i urządzeń specjalnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych (ponad 5 lat),  4) Komisja  Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach (kadencja 2008 – 2012)  – przewodniczący, 5)  Konkurs PIP „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej” – członek  kapituły na szczeblu okręgu katowickiego (2008-2010),  6) Ogólnopolski Konkurs Poprawy  Warunków Pracy – członek  Komisji Konkursowej przy Śląskiej Radzie Naczelnej   Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach (ponad 10 edycji), 7) zadanie badawcze  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu  pt.  „Ryzyko  nowotworowe wynikające z narażenia zawodowego na wielopierścieniowe węglowodory   aromatyczne w hutnictwie żelaza i stali” w ramach Strategicznego Programu  Rządowego  (SPR-1) pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy”  w latach 1998 – 2000   - udział w realizacji projektu,  8)  współdziałanie Okręgowego Inspektora Pracy   w  Katowicach z 5 Inspektoratami Dozoru Technicznego na terenie okręgu – koordynator   (15lat), 9) zespół powołany przez z-cę Głównego Inspektora Pracy do zbadania okoliczności   i przyczyn pożaru stacji redukcyjnej tlenu w jednej z hut, w wyniku którego śmierć poniosło   5 pracowników – przewodniczący, 10) zajęcia dla studentów (w ramach umów   cywilnoprawnych):  Politechnika Śląska w Gliwicach , Gliwicka Wyższa Szkoła   Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Humanista w Sosnowcu – wykładowca,

 Publikacje (ponad 400):w czasopismach: „Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo”,   „Przyjaciel   przy pracy”, „Inspektor pracy”, „Atest – Ochrona Pracy”, „Dozór Techniczny”,
  „Magazyn Hutniczy”; Poradnik „Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie firmą”      Wyd. VERLAG DASHÖFER (2 rozdziały);  wydanie książkoweSystem zarządzania
   bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie – moduł szkoleniowy” – współautor    podręcznika, w 3 językach, w ramach programu Leonarda da Vinci; materiały szkoleniowe    – konspekty/skrypty dla  Resortowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa    Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego;  „Biuletyny Międzynarodowych Targów
   Środków Higieny, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej” Katowice -  materiały na    sympozja „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy”.   

Wyróżnienia:

- KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI za działalność na rzecz    bezpieczeństwa pracy (2000 r.)

- ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY (1989 i 2009)

- Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Federacji Hutniczych Związków Zawodowych    w Polsce” (2006)

- ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO (2008)

- NAGRODA HONOROWA im. S. STASZICA SITPH (medal) „ZA ROZWÓJ NAUKI    I TECHNIKI HUTNICZEJ (2008)

-  złota ODZNAKA HONOROWA  SITPH   (Naukowo – Techniczne Stowarzyszenie     Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce - 1984r.)

-   srebrna ODZNAKA HONOROWA NOT (1989)

 

3       Krzysztof Galbarczk

Dane kontaktowe:kigalb@gmail.pl; +48 608 307 120

Zawód i specjalność:nadinspektor pracy; gł. specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, koordynator nadzoru i kontroli nad wielkopowierzchniowymi placówkami handlowymi na terenie woj. śląskiego.

Obszary zainteresowań:zagrożenia w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego, analiza wypadków przy pracy, edukacja i szkolenie, systemy zarządzania, bezpieczeństwo publiczne

Wykształcenie:aplikacja inspektorska w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Akademia Górnicz-Hutnicza w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

Charakter pracy:nadinspektor pracy, z-ca przewodniczącego i członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, doradca Rady Społeczno-Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim,

audytor w zakresie prawa pracy i  bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, koordynator współdziałania Okręgowego Inspektora Pracy z Państwową Strażą Pożarną na terenie woj. śląskiego.

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia:

Osiągnięcia:przeprowadzenie ok. 3000 kontroli w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa pracy jako inspektor pracy, a następnie nadinspektor pracy w okresie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy, publikowanie artykułów w „Inspektorze pracy” i w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym „ Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo.”, wykładowca.

Nagrody i wyróżnienia:Indywidualne i Zespołowe Nagrody Okręgowego Inspektora Pracy  za działalność kontrolną;Złoty Krzyż zasługi nadany przez Prezydenta RP; Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego; Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ochrony Pracy nadana przez Głównego Inspektora Pracy PIP.

 

 

Aktualności, działalność oddziału
 

 • W siedzibie Oddziału SOP w Katowicach w dniu 05.03.2020 r. odbyło się statutowe Zebranie na którym Dyrektor Oddziału Seka S.A. Pan Tomasz Boduszek przedstawił propozycję współpracy z Oddziałem SOP. Ponadto omówiono wyniki spotkania z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach Panem Krzysztofem Sudołem. Wypracowano wspomnienie o Jurku Wydmańskim, które zostanie przedstawione na łamach marcowych Inspektora Pracy, Atestu i Informatora Ochrony Pracy.

 • Spotkanie z Okręgowym Inspektorem  Pracy

  W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 11 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Okręgowy Inspektor Pracy Krzysztof Sudoł, Członek Zarządu Głównego – Prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy Oddziału w Katowicach Krzysztof Galbarczyk, Wiceprzewodnicząca Oddziału katowickiego Pelagia Piega oraz Jerzy Kubis – ekspert działający w Stowarzyszeniu.

  DSC0624
   

  Spotkanie stało się okazją do podsumowania 100 - letniej działalności Państwowej Inspekcji Pracy od momentu powołania instytucji przez Józefa Piłsudskiego, aż do czasów współczesnych.

  Przedmiotem spotkania było również omówienie współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach a Stowarzyszeniem Ochrony Pracy – Oddział w Katowicach. Rozmawiano miedzy innymi o wspólnych przedsięwzięciach w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa pracy, a także o inicjowaniu działań mających na celu poprawę praworządności w stosunkach pracy. Członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali cele statutowe, gdzie jednym z najważniejszych jest kształtowanie właściwych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

  Okręgowy Inspektor Pracy wyraził przekonanie o konieczności podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony pracy, w szczególności mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy.

   

 • W dniu 28.01.2020 r. w siedzibie Rady Okręgu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie i ocena stanu realizacji zawartej Deklaracji o Współpracy oraz zakresu informacji ,która zostanie przekazana do Magazynu Hutniczego Dwutygodnika społeczno - zawodowego pracowników hutnictwa w Polsce.

    obecni na spotkaniu:
  - Piotr Kursatzky - Wiceprzewodniczący Federacji
  - Stanisław Młynarczyk - Przewodniczący Rady Okręgu Śląskiego
  - Krzysztof Galbarczyk - Członek Zarządu Głównego i Prezes Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia
  - Zenon Grzelka - Wiceprzewodniczący Oddziału w Katowicach
 • Skrócone sprawozdanie z posiedzenia statutowego Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy odbytego w dniu 17.09.2019 r. w Katowicach.

  1.Porozumienie : omówiono zakres i formy współpracy  wynikające z podpisanego porozumienia pomiędzy Związkiem Zawodowym  Metalowców i Hutników w Polsce  a Stowarzyszeniem Ochrony Pracy z siedzibą w Warszawie. Porozumienie zostało podpisane w Warszawie  w dniu 26.06.2019 r. z inicjatywy i aktywnym udziale przy negocjacjach  Kolegów z oddziału katowickiego.

  Porozumienie umożliwia pogłębianie współpracy pomiędzy tymi organizacjami na wielu płaszczyznach działania jak : tematyczne szkolenia, pomoc w zakresie porad prawnych, wspólnego realizowania potrzeb wynikających z oczekiwań Związku Zawodowych również w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych.

  W związku z otrzymaniem z Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce spisu Rad okręgów związku oraz przedstawicieli do współpracy ze Stowarzyszeniem Ochrony Pracy, do współpracy  Radą Okręgu Śląskiego jednogłośnie wybrano Zenona Grzelkę, Zastępcę Prezesa Oddziału Katowickiego .

  2.Propozycje do współpracy z Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników : przedstawiono  propozycje współpracy w zakresie ochrony pracy na tle historycznego rozwoju ruchu zawodowego metalowców, który notuje początki swojej działalności od 1908r.  Zwrócono uwagę na kwestie różnego rodzajów dokumentów które funkcjonują w obrocie archiwalnym,  a część  tych dokumentów może podlegać konieczności archiwizowania w Archiwum Państwowym. Przechowywane dokumenty  mogą zostać przekazane do archiwizacji tylko firmom posiadającym niezbędne certyfikaty i kwalifikacje.

  3.Aktywności Stowarzyszenia : Prezes Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Ochrony Pracy Krzysztof  Galbarczyk poinformował o aktywnościach członków oddziału w ostatnim okresie i reprezentowaniu Stowarzyszenia Ochrony Pracy w kontaktach i udziale w wydarzeniach zaistniałych w regionie katowickim :

  13-15.05.2019 r. w  11  Europejskim Kongresie Gospodarczym Stowarzyszenie Ochrony Pracy reprezentował kol. Adam Beluch.

  26.04.2019 r. udział w konferencji z tytułu „Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych” uczestniczył kol. Adam Beluch.

  2-4.04.2019 r. – 19 Targi bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej na stanowisku Stowarzyszenia Ochrony Pracy reprezentował Stowarzyszenie Adam Beluch a referat w zakresie dokumentacji Systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy  podczas  targów wygłosił kol.dr inż.  Marcin Krause.

  Poinformowano o kontakcie kol. Adama Belucha z redaktorem Naczelnym Magazynu Hutniczego w sprawie zawartego porozumienia z Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników który to magazyn zamieści informację o porozumieniu.

  Kol. Zenek Grzelka podsunął pomysł aby w publikacji zaprezentować również działalność Stowarzyszenia.

  4.Sprawy naboru członków do Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

  Prezes Katowickiego Oddziału Ochrony Pracy poinformował o pozyskaniu nowych członków dla Stowarzyszenia tj. Jerzego Hamroza i Haliny Zakrzewskiej długoletnich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

   5.Inicjatywy : poinformowano o planie przeprowadzenia wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach w I kw. 2020 roku szkolenia dla członków Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Pracy w zakresie   zmian w Kodeksie Pracy. 
 • W dniu 29.08.2019 r.  w siedzibie SEKA S.A. Oddział Katowice odbyło się, z inicjatywy  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Pracy Oddział Katowice Krzysztofa Galbarczyka, spotkanie przedstawicieli SOP, Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników z dyrekcją oddziału SEKA S.A.

  W spotkaniu udział wzięli :

  Tomasz Boduszek – Dyrektor Oddziału Katowice SEKA S.A.

  Barbara Sitkowska – Z-ca Dyrektora ds. Nadzoru SEKA S.A., członek SOP

  Piotr Kursatzky - Z-ca Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

  Adam Beluch -  Członek SOP

  oraz inicjator spotkania

  Tematy spotkania:

  -  formy  współpracy w zakresie szkoleń skarbników podstawowych struktur zakładowychorganizacji związkowych

  -  określenie ilości szkoleń i oczekiwanego zakresu tematycznego szkoleń,   

  -  ustalenie wzajemnych kontaktów dla 13 Rad Okręgów  Federacji Związków Zawodowych  Metalowców i Hutników,

  -  zagadnienie ew. archiwizacji dokumentacji historycznej Federacji Związków Zawodowych.

 • W dniu 21.08.2019 r. w siedzibie Okręgu śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników W Polsce przy ul. Teatralnej w Katowicach odbyło się spotkanie członka Zarządu Głównego i zarazem Prezesa Oddziału SOP w Katowicach Krzysztofa Galbarczyka z Z-cą Przewodniczącego Federacji Piotrem Kursatzky. Tematem spotkania było omówienie podpisanej Deklaracji o Współpracy, które zostało  podpisane w dniu 25.06.2019 r.

  W trakcie spotkania uzgodniono wstępne formy współpracy , które dot.:
  - szkoleń i egzaminów na uprawnienia energetyczne, które będą prowadzone zgodnie z wytycznymi URE,
  - wyznaczenie osób do kontaktów pomiędzy 13 Radami Okręgów Federacji , a Oddziałami SOP I Seka S.A.
   
Udział indywidualny w ważnych wydarzeniach, jako przedstawiciel SOP

Kol. Adam Beluch w rozliczeniu swoich działań w realizacji programu za lata 2018-2021 napisał m.in., że od początku roku 2021 miał „już okazję zarejestrować się i po pozytywnej weryfikacji uczestniczyć w następujących eventach:

28-29 I 2021 4 Design Days 2021 Pre-Opening Online
2 II 2021 Nowe prawo o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w ogniu krytyki – polityczne, ekonomiczne i prawne wątpliwości – debata

17-18 II 2021 EEC Trends Online
25 II 2021 Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku

W roku 2020 do ważniejszych zaliczył:
„28 I 2020 RIG Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku 2020
6-9 II 2020 4 Design Days
13 V 2020 Bezpłatne webinarium. Co nam dała pandemia? Zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie. SEKA Bydgoszcz
XII Europejski Kongres Gospodarczy:
18-20 V 2020 EEC Online
22-24 VI 2020 EEC Online
10 VIII 2020 EEC Online
2-4 IX 2020 XII Europejski Kongres Gospodarczy (udział w wersji online).

Publikacje:
10. „Postęp czy zagrożenie? Skazani na 5G” – MH nr 1 (2135) 14.01.2020.”

Za zapewnienie dotychczasowego i dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia Ochrony Pracy należą się podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia. Jak podkreślił a. Beluch: dzięki temu miał „szansę pogłębiania swojej wiedzy, poszerzania horyzontów i dzielenia się tą wiedzą w różnych gremiach i sytuacjach. – Powoływanie się na członkostwo w SOP otwierało i nadal otwiera przed mną wiele ”drzwi”, które wymagają rejestracji. Po wpisaniu, że reprezentuję SOP/wizytówka, nie było problemu z udziałem w ważnych i ciekawych wydarzeniach”.

Oprac. R.A.

Program profilaktyczny PIP „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

W dniu 17.02. 2021 r. na zaproszenie OIP PIP w Katowicach przedstawiciele Oddziału SOP kol. Barbara Sitkowska i Krzysztof Galbarczyk wzięli udział w szkoleniu
w ramach programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Celem programu jest ograniczanie zagrożeń psychospołecznych
w zakładach pracy.

Szkolenie przeprowadziła koordynator programu OIP w Katowicach za pośrednictwem komunikatora internetowego Microsoft Teams. W trakcie szkolenia omówiono zagadnienie stresu, przyczyny i objawy jego nadmiernego występowania, organizacyjne i jednostkowe koszty stresu, a przede wszystkim przedstawiono możliwości przeciwdziałania występowaniu stresu u pracodawców oraz techniki radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.

Osoby, które wzięły udział w szkoleniu, otrzymały bezpłatne wydawnictwa PIP. Zachęcamy naszych członków Oddziału do udziału w następnych szkoleniach. Chętni proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do kol. K. Galbarczyka.

Krzysztof Galbarczyk
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Ochrony Pracy
Oddział Katowice