Adam Beluch

Dane kontaktowe: abeluch@wp.pl; tel. 515141220.

Zawód i specjalność: hutnik(metalurgia surówki i stali), inspektor pracy (bezpieczeństwo i zdrowie w pracy).

Wykształcenie: wyższe techniczne (mgr inż.) – Politechnika Śląska, studia podyplomowe z zakresu stalownictwa – AGH Kraków, Szkoła Inspekcji Pracy we Wrocławiu – uprawnienia inspektora pracy. Uczestnictwo w wielu sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach i kursach specjalistycznych o tematyce bezpieczeństwo pracy pracowników, w szczególności wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn i urządzeń technicznych, po wejściu Polski do Unii Europejskiej potwierdzone zaświadczeniami i certyfikaty.

Doświadczenie zawodowe: huta „Bankowa” w Dąbrowie Górniczej, branżowa inspekcja pracy przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Hutników w Polsce, od 1981 Państwowa Inspekcja Pracy – inspektor pracy (nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy),obecnie emeryt: świadczenie usług (umowy o dzieło), głównie w zakresie doradztwa i ocen/ekspertyz w zakresie spełniania zasadniczych wymagań i zgodności z minimalnymi wymaganiami użytkowanych maszyn i urządzeń (sprzętu roboczego) oraz wykłady.

Pełnione funkcje: w stałych miejscach pracy: mistrz w stalowni, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, główny specjalista, nadinspektor pracy, nadinspektor pracy Krajowej Sekcji Hutnictwa; w dodatkowych miejscach: 1) redakcja czasopisma naukowo technicznego „Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo” d. „Ochrona Zdrowia Hutnika”– redaktor działowy (2 lata), z-ca redaktora naczelnego (15 lat) i naczelny redaktor (16 lat), 2) projekt Komisji Europejskiej „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie integracji polskiego i europejskiego hutnictwa” w ramach międzynarodowego programu Leonarda da Vinci” – udział z partnerami z Francji i Holandii (1999-2001), 3) Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów, Ośrodek Badań i Certyfikacji „SIMPTEST” w Katowicach – członek Komisji Ekspertów ds. kwalifikacji na znak „B” maszyn do obróbki plastycznej metali oraz maszyn i urządzeń specjalnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych (ponad 5 lat), 4) Komisja Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach (kadencja 2008 – 2012) – przewodniczący, 5) Konkurs PIP „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej” – członek kapituły na szczeblu okręgu katowickiego (2008-2010), 6) Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy – członek Komisji Konkursowej przy Śląskiej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach (ponad 10 edycji), 7) zadanie badawcze Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu pt. „Ryzyko nowotworowe wynikające z narażenia zawodowego na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w hutnictwie żelaza i stali” w ramach Strategicznego Programu Rządowego (SPR-1) pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy” w latach 1998 – 2000 – udział w realizacji projektu, 8) współdziałanie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach z 5 Inspektoratami Dozoru Technicznego na terenie okręgu – koordynator (15lat), 9) zespół powołany przez z-cę Głównego Inspektora Pracy do zbadania okoliczności i przyczyn pożaru stacji redukcyjnej tlenu w jednej z hut, w wyniku którego śmierć poniosło 5 pracowników – przewodniczący, 10) zajęcia dla studentów (w ramach umów cywilnoprawnych): Politechnika Śląska w Gliwicach , Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Humanista w Sosnowcu – wykładowca.

Publikacje: ponad 400 w czasopismach: „Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo”, „Przyjaciel przy pracy”, „Inspektor pracy”, „Atest – Ochrona Pracy”, „Dozór Techniczny”, „Magazyn Hutniczy”; Poradnik „Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie firmą” Wyd. VERLAG DASHÖFER (2 rozdziały); wydanie książkowe „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie – moduł szkoleniowy” – współautor podręcznika, w 3 językach, w ramach programu Leonarda da Vinci; materiały szkoleniowe – konspekty/skrypty dla Resortowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego; „Biuletyny Międzynarodowych Targów Środków Higieny, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej” Katowice – materiały na sympozja „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy”.

Wyróżnienia:

  1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy (2000 r.).
  2. Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Ochrony Pracy” (1989 i 2009).
  3. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce” (2006).
  4. Odznaka Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego (2008).
  5. Nagroda Honorowa im. S. Staszica SITPH (medal) Zza rozwój nauki i techniki hutniczej” (2008).
  6. Złota Odznaka Honorowa SITPH (Naukowo – Techniczne Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce – 1984r.).
  7. Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1989).

Powrót do strony oddziału.