Cele

Jako stowarzyszenie o charakterze eksperckim stwarzamy szanse dla profesjonalistów z różnych dziedzin, działających w interdyscyplinarnym obszarze ochrony pracy. Celem naszym jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności wysokiej klasy specjalistów dla doskonalenia stanu ochrony pracy w Polsce – z jednoczesnym umożliwieniem rozwoju fachowego członków i współpracowników stowarzyszenia.

Nasze cele wynikające z misji dotyczą także:

  1. umacniania w społeczeństwie wiedzy z zakresu ochrony pracy w zatrudnieniu opartym na różnych podstawach jego wykonywania
  2. podejmowania działań służących prewencji w obszarze ochrony człowieka w środowisku pracy oraz w sferze publicznej;
  3. budowania uznania i prestiżu dla grupy zawodowej reprezentującej obszar ochrony pracy;
  4. tworzenia standardów zawodowych i etycznych dla profesjonalistów działających w obszarze ochrony pracy;
  5. tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie ochrony pracy;
  6. doskonalenia oraz wzmacniania więzi środowiskowej profesjonalistów działających w obszarze ochrony pracy.