Książki

Ideą przewodnią naszej działalności wydawniczej jest racjonalizm – myśl łącząca w sobie rozum i rozsądek. Rozumności bowiem i rozsądku, wspartych życiową dojrzałością, trzeba do skutecznego stanowienia i przestrzegania praw oraz zasad służących zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy – tej jakże ważnej powinności każdego dorosłego człowieka. Naszej działalności przyświeca ponadto neutralność polityczna i światopoglądowa.

Pozycje zrealizowane pod patronatem Stowarzyszenia Ochrony Pracy i przeznaczone do szkoleń bhp lub zawodowych. Tymczasowo wyczerpane – będziemy informować o wznowieniach i o nowych pozycjach.

METODYKA KONTROLI WARUNKÓW PRACY Ryszard Celeda i Maciej Sekunda II wydanie, uaktualnione – format A5, 116 stron z barwną okładką. Praktyczny podręcznik dla pracodawców i pracowników służb bhp, dotyczący przeprowadzania kontroli warunków pracy w zakładach o charakterze produkcyjnym, handlowym i administracyjno-biurowym. Oprócz wyjaśnienia takich pojęć jak zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli, autorzy zaproponowali wzory protokołów oraz przykłady kontroli tematycznych pozwalających na przeprowadzenie analizy stanu warunków pracy i sformułowanie wniosków pokontrolnych, które są istotą każdej kontroli w danej dziedzinie. Autorzy podkreślają również konieczność dopilnowania realizacji tych wniosków, bo, jak napisali w motcie do opracowania: Największą porażką kontroli jest jej nieskuteczność. Cena 18 zł.

BHP W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Edward Kołodziejczyk 130 str., ilustracje, format A5. Zrozumiały i precyzyjny język, przemyślany dobór i przejrzysty układ materiału stanowią bardzo dobry materiał szkoleniowy dla dyrektorów szkół, pracowników szkolnych służb bhp, a także do szkolenia okresowego nauczycieli. Cena 12 zł.

METODYKA BADANIA WYPADKÓW – Jerzy Wroński i Kazimierz Żurawski format A5, 112 str. – 22 zł. Praktyczny podręcznik badania przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz dopełniania obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym poszkodowanego. Bardzo pomocny jest załączony zestaw formularzy potrzebnych w związku z wypadkiem. Cena 16 zł.

BHP W BIURZE I URZĘDZIE – Edward Kołodziejczyk format A5, 54 strony z barwną okładką i ilustracjami. Pozycja opracowana jako materiał szkoleniowy dla pracowników administracyjno-biurowych i kadry kierowniczej. Podręcznik zawiera obszerną “listę kontrolną” obejmującą całość materiału i tak pomyślaną, że w każdym pytaniu jest zawarta prawidłowa odpowiedź, co praktycznie każdemu pracownikowi pozwala na ocenę warunków pracy w swoim biurze. Cena 8 zł.

BHP PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH – Edward Kołodziejczyk wydanie II rozszerzone – 130 str., ilustracje, format A5. Przemyślany zakres zagadnień i przejrzysty układ podręcznika stanowią bardzo dobry materiał szkoleniowy dla osób ubiegających się o uprawnienia eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych. W nowym wydaniu zostały poszerzone zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej, oznakowanie przewodów, wskaźników i przycisków urządzeń elektrycznych oraz słowniczek pojęć dotyczących elektroenergetyki, co stanowi o wartości i przydatności szkoleniowej tej publikacji. Cena 16 zł.

BHP KIEROWCY WÓZKA JEZDNIOWEGO – Edward Kołodziejczyk wydanie II rozszerzone – 66 str., ilustracje barwne, format A5. Broszura rekomendowana jako materiał szkoleniowy dla kandydatów na kierowców wózków jezdniowych oraz do obowiązkowych szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno wózkarzy, jak i ich przełożonych. Cena 12 zł.

PORADNIK PRACODAWCY I INSPEKTORA BHP w zakresie obowiązkowych badań i pomiarów – Edward Kołodziejczyk i Kazimierz Żurawski (wydanie II (2011r.) wydatnie zmienione i rozszerzone, A5, 104 str.) Opracowanie charakteryzuje zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz zawiera terminy i częstotliwości przeprowadzania obowiązkowych badań i pomiarów czynników środowiska pracy, instalacji przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz badań lekarskich pracowników. Cena 18 zł.

BHP SPRZEDAWCY W MARKECIE PRZEMYSŁOWYM – Zygmunt Wieczorek (format A5, 44 str., ilustracje). Broszura zalecana jako materiał szkoleniowy do instruktażu stanowiskowego oraz szkoleń bhp, przeznaczony dla pracowników oraz osób nadzoru w wielkopowierzchniowych sklepach przemysłowych. Cena 10 zł.

BHP NA BUDOWIE – Karol Lutyński (format A5, 90 stron, ilustracje, okładka kolorowa). Opracowanie przeznaczone w szczególności do szkoleń bhp – kierowników budów, mistrzów i brygadzistów oraz inspektorów bhp związanych z budownictwem. Poza ogólnymi wymaganiami bhp na placu budowy, szczegółowo określa wymagania dotyczące zagospodarowania palcu budowy, maszyn i urządzeń elektroenergetycznych używanych na budowie, rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz bhp przy wykonywaniu wybranych, bardziej niebezpiecznych robót budowlanych. Cena 18 zł.

SŁOWNICZEK BHP – Edward Kołodziejczyk i Kazimierz Żurawski (148 stron, okładka barwna) to zbiór ponad 1300 definicji pojęć związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy. Definicje w większości zostały zaczerpnięte z ustaw i rozporządzeń oraz PN. Cena 18 zł.

BHP W GASTRONOMII – Lidia Kordowska (A5, 84 str. okładka kolor) Podręcznik zawiera wszystko – z wyjątkiem przepisów kulinarnych – co jest niezbędne behapowcom, kierownikom, a także personelowi zakładów gastronomicznych. cena 14 zł.

PRACE SPAWALNICZE z uwzględnieniem bhp – Edward Kołodziejczyk (A5, 70 str. Ilustracje i okładka barwne) Broszura przeznaczona do szkolenia kandydatów na spawaczy oraz do szkoleń okresowych spawaczy. Omawia wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk spawalniczych, metody spawania, wady spoin i ich wykrywanie oraz wymagania bhp przy wybranych pracach spawalniczych. Cena 14 zł.

INSPEKCJA PRACY W POLSCE 1919-1999 – Edward Kołodziejczyk (format B5,ponad 400 stron, ponad 200 zdjęć i ponad 1300 przywołanych nazwisk, kredowy papier, w części współczesnej kolorowe zdjęcia, oprawa dziełowa). Książka przedstawia – na tle kształtowania się ochrony pracy w Europie i Polsce od średniowiecza po czasy współczesne – narodziny i 70-letni rozwój polskiej inspekcji pracy. Cena 30 zł.

INFORMATOR OCHRONY PRACY jest kwartalnikiem Stowarzyszenia Ochrony Pracy, przeznaczonym w szczególności dla:

  • inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • pracodawców małych firm, pełniących obowiązki służby bhp;
  • innych osób związanych z bezpieczeństwem pracy;
  • prenumerata roczna wynosi 36 zł + 5% VAT.

Więcej informacji o informatorze na osobnej stronie naszego serwisu.