Oddział Lubelski

Prezes Oddziału –

Zastępca Prezesa Oddziału –

Adres Oddziału:

Do Pana Sławomira Sosnowskiego  – Marszałka Województwa Lubelskiego

Szanowny Panie Marszałku!

Mam nadzieję, iż nie jest Panu znane najnowsze posunięcie, związane z przekazaniem przez Pana Urząd, lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie listy około 500 pracodawców z województwa lubelskiego, którzy nieterminowo przekazali Marszałkowi Województwa Lubelskiego za 2012 rok zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Pragnę jeszcze raz podkreślić – za nieterminowe przekazanie.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadomił tych kilkuset przedsiębiorców o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia tym Pracodawcom kar pieniężnych na podstawie art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami). Są to kary w wysokości 500 złotych. Bezspornym faktem jest, że pracodawcy ci złożyli podmiotowe sprawozdania przed odbytymi u nich kontrolami. Faktem jest również, iż art. 200 ustawy o odpadach stanowi, iż: jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 złotych. Nie ma w cytowanej podstawie prawnej nic o ukaraniu za nieterminowe złożenie cytowanego sprawozdania.

Rozumiem, iż urzędnicy, zarówno Pańskiego Urzędu jak i WIOŚ w Lublinie, to posunięcie wykonali machinalnie. Nie podejrzewam, iż celowo wykorzystali pogubienie się pracodawców w nadmiarze składanych sprawozdań, które i tak odciągają ich od podstawowej funkcji, jaką jest zatrudnianie pracowników, zapewnienie im bezpiecznej pracy i opłacanie podatków, za które utrzymują się liczne urzędy, mające być przyjazne i pomocne dla tychże pracodawców.

Łączę wyrazy szacunku, mając nadzieję, iż wpłynie Pan na przyjazne ustosunkowanie się wobec nieprzyjaznego gestu urzędów wobec Pracodawców.

Ryszard Pietrzyk