Oddział Podkarpacki

Prezes Oddziału: prof. dr hab. Marian Liwo.

Adres Oddziału: ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów.

W Podkarpackim Oddziale SOP

Prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia, Marian Andrzej Liwo wskazał w swoim piśmie do redakcji z 2 marca 2021 r., że „rok 2020 ze względu na pandemię COVID-19 nie sprzyjał organizacji konferencji i narad w trybie stacjonarnym, stąd też wiele z nich zostało całkowicie odwołanych, bądź też niektóre odbyły się w trybie online.”

Jako pracownik naukowy, dr hab. Prof. nadzw. Wyższej Szkoły Humanitas M. A. Liwo współpracuje od 2005 r. z Radą OPZZ Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie.

W poprzednich latach uczestniczył „jako wykładowca między innymi w szkoleniach zakładowych społecznych inspektorów pracy, jak również w różnego rodzaju naradach i spotkaniach związkowych tej organizacji (…), w których jednym z punktów tematycznych były zagadnienia ochrony pracy”.

W roku 2020 i obecnie współpraca ta „ze względu na brak różnego rodzaju spotkań ogranicza się do informowania kierownictwa Rady Wojewódzkiej o aktualnym stanie prawnym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i zmianach tego stanu prawnego”.

W 2020 roku jako pracownik naukowy podkreślający członkostwo w Stowarzyszeniu Ochrony Pracy prof. M. Liwo uczestniczył w dwu konferencjach naukowych wygłaszając referaty:

  1. W Konferencji Naukowej 15.10.2020 r. organizowanej przez Zakład Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego oraz Zakład Prawa Policyjnego w Rzeszowie pod hasłem „Współdziałanie Policji z innymi podmiotami”, wygłosił referat na temat „Uwarunkowania współdziałania Policji z Państwową Inspekcją Pracy” (publikacja w języku angielskim w druku).
  2. W Konferencji Naukowej 6.11.2020 r. organizowanej przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjonowaniem Prawa oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie na temat „Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego”, wygłosił referat „Demagogia i populizm państwa prawnego w okresie kryzysu tego państwa i jej konsekwencje” (publikacja recenzowana ukaże się w sierpniu br.)


Ponadto M. Liwo jest autorem lub współautorem następujących recenzowanych publikacji:

  1. Liwo M., Gonet R., Państwowa Straż Pożarna wobec poważnych awarii, Przegląd Prawa publicznego Nr 10/2020;
  2. Liwo M., Państwowa Straż Pożarna jako jeden z zasadniczych podmiotów w sprawach zapewnienia określonego rodzaju bezpieczeństwa, Przegląd Prawa Publicznego Nr 11/2020;
  3. Liwo M, Zmiany w przepisach prawa pracy i innych gałęzi prawa jako przykład populizmu i oddziaływania grup nacisku mijającego się z dbałością o jakość prawa i poszanowania człowieka w procesie pracy oraz efektywność prawa, Przegląd Prawa Publicznego Nr 7-8/2020.

 

Jako pracownik naukowy uczelni wyższej prof. M. Liwo prowadzi również seminaria doktorskie z gałęzi prawa administracyjnego i prawa pracy. Z punktu widzenia naukowego zajmuje się szczególnie problematyką nadzoru i kontroli, w tym bezpieczeństwa w różnych jego rodzajach np. także bezpieczeństwa państwa oraz zagadnieniami związanymi z teorią i filozofią prawa.

Jest autorem publikacji, która może być przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia i jego sympatyków, dotyczącej Bezpieczeństwa i higieny pracy w policji. Artykuł na ten temat został przez niego wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „100 lat Policji – historia, tradycja, teraźniejszość”, która odbyła się w dniach 13-14.06.2019 r. w lwoniczu. Recenzowana publikacja ukazała się w monografii naukowej „Policja. Prawne formy działania” (Rzeszów 2019).

Członkostwo prof. M. Liwo w Stowarzyszeniu zostanie również ujęte przy jego nazwisku w edycji Encyklopedii Osobistości RP – Britishpedia.