Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Ochrony Pracy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna może posiadać osobowość prawną.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności naukowo-technicznej w obszarze problematyki ochrony pracy,
 2. prowadzenie badań naukowych nad źródłami stanowienia prawa związanego z ochroną pracy i stosowaniem tego prawa w praktyce,
 3. prezentacja stanowiska w sprawach dotyczących problematyki ochrony pracy z uwzględnieniem różnych podstaw zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego,
 4. kształtowanie właściwych relacji między pracodawcą, a pracownikiem,
 5. przedkładanie propozycji legislacyjnych w zakresie poprawy warunków pracy oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony pracy,
 6. propagowanie poprawy warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
 7. działalność edukacyjna i popularyzatorska dotycząca warunków pracy, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 8. prowadzenie działalności na rzecz bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych i racjonalnego ich wykorzystania z uwzględnieniem wpływu tego wykorzystania na gospodarkę energetyczną i funkcjonowanie zakładów pracy,
 9. działalność edukacyjna na rzecz gospodarki energetycznej, budownictwa, transportu, oraz innych gałęzi gospodarki,
 10. publikacji w zakresie ochrony pracy,
 11. prowadzenie działalności eksperckiej w dziedzinie ochrony pracy.

 

§ 9

Stowarzyszenie zrzeszając wysokiej rangi specjalistów, realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami grupującymi pracowników i pracodawców, instytucjami naukowymi, prasą i innymi organizacjami zainteresowanymi poprawą warunków pracy ,
 2. inicjowanie nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,
 3. współpracę z zagranicznymi instytucjami w zakresie odpowiadającym celom działalności Stowarzyszenia Ochrony Pracy,
 4. organizację szkoleń, sympozjów, konferencji oraz konkursów,
 5. wydawanie czasopism i książek na temat prawa pracy i ochrony pracy,
 6. doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
 7. wykonywanie oceny warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
 8. działania na rzecz ochrony pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i przestrzeganie przepisów w zakresie stosunku pracy.

 

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. przyczyniać się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. regularnie opłacać składki, jeśli zostaną ustanowione.

 

§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. brać udział w życiu Stowarzyszenia,
 2. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 5. korzystać z lokali i urządzeń technicznych Stowarzyszenia,
 6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 16

 1. Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem § 15 pkt. 2.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14.

 

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
  4. skreślenia z listy członków członka zwyczajnego lub wspierającego, w przypadku gdy w rażący sposób naruszył postanowienia Statutu lub inne regulaminy Stowarzyszenia,
  5. skreślenia z listy członków członka zwyczajnego lub wspierającego w skutek działania na szkodę Stowarzyszenia i wbrew jego statutowi,
  6. skreślenia z listy członków członka zwyczajnego i wspierającego w skutek działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia.
 1. O skreśleniu z listy członków orzeka Zarząd Stowarzyszenia, podając przyczyny.
 2. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwał

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Wybór organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 21

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Przewodniczący ma prawo wyznaczenia drugiego terminu, w którym uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku braku quorum podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad.
 2. Uchwały pozostałych organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków tych organów.
 3. W przypadku równości głosów podczas podejmowania uchwał w poszczególnych organach decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu:

 1. Transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. Dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
 3. Wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 

§ 24

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny, co najmniej raz w połowie kadencji.

 

§ 25

Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 

§ 26

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

 

§ 27

Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

 

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemne żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia.
 1. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz w zawiadomieniu musi być określony przedmiot oraz termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu Głównego

  

Zarząd Główny

 

§ 30

 1. Zarząd Główny składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W przypadku zarządu trzyosobowego skład Zarządu Głównego stanowi prezes i dwóch wiceprezesów.
 3. W przypadku zarządu pięcioosobowego w skład zarządu wchodzi: prezes, dwóch wiceprezesów i dwóch członków zarządu.
 4. Kadencja Prezesa może trwać maksymalnie dwie kadencje.

 

§ 31

 1. Zarząd Główny:
  1. kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia,
  2. realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków,
  3. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,
  4. zwołuje Walne Zebranie Członków,
  5. ustala składki członkowskie,
  6. zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
  7. ustala budżet Stowarzyszenia,
  8. podejmuje decyzje w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
  9. przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji,
  10. orzeka w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy poszczególnych członków Stowarzyszenia,
  11. jest uprawniony do podejmowania uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu oddziałów terenowych,
  12. nadzoruje działalność oddziałów terenowych.
 2. Zarząd Główny podejmuje decyzje w formie uchwał.

 

§ 32

Na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków może powołać ze swego grona sekretarza, który będzie wspierał działania Zarządu Głównego.

 

§ 33

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu Głównego samodzielnie.

 

Główna Komisja Rewizyjna

§ 34

Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 

§ 35

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego.

 

§ 36

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków,
 5. prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 37

Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 38

Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

 

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

 

§ 39

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny może powoływać oddziały.

 

§ 40

 1. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Ochrony Pracy.
 2. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasiąg terytorialny oraz siedzibę.

 

Władze oddziału

 

§ 41

Władzami oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 42

 1. Kadencja władz oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Wybór organów oddziału Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków oddziału Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. Uchwały pozostałych organów oddziału Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków tych organów.
 4. W przypadku równości głosów podczas podejmowania uchwał w poszczególnych organach decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 43

 1. W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów.
 2. Pomiędzy Walnymi Zebraniami organ może sam dokooptować brakującego członka, przy czym ilość członków dokooptowanych w ten sposób nie może przekraczać 2/3 liczby wszystkich członków wchodzących w skład danego organu. Wybór taki musi być jednakże zatwierdzony na następnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 

§ 44

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

 

§ 45

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie programów działania oddziałów,
 2. wybór i odwoływanie członków władz oddziału,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

 

§ 46

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. członkowie zwyczajni oddziału – z głosem stanowiącym,
 2. członkowie wspierający z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia – z głosem doradczym.

 

§ 47

Postanowienia § 24, 25, 27 stosuje się odpowiednio.

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
   1. z własnej inicjatywy,

   2. na żądanie Zarządu Głównego,

   3. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału.

  2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. l pkt. 2 i 3.

 

Zarząd Oddziału

 

§ 49

 1. Zarząd Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Skład Zarządu Oddziału stanowi prezes i dwóch wiceprezesów.
 3. Kadencja Prezesa może trwać maksymalnie dwie kadencje.

 

§ 50

Do zakresu działań Zarządu Oddziału należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Oddziału,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 4. organizowanie działalności gospodarczej Oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
 5. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
 6. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
 7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 51

Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału.

§ 52

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Oddziału.

 

§ 53

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrolowanie bieżącej pracy Oddziału Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków,
 5. prawo żądania od członków i władz Oddziału Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 54

Postanowienia § 37 i 38 Statutu stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze

 

§ 55

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, spadków, zapisów,
  3. z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, z własnej działalności gospodarczej,
  4. z dotacji.

 

§ 56

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 58

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana, a także powzięcie decyzji o likwidacji Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga podjęcia uchwały w trybie § 21 Statutu.
 2. Jako likwidator działa z urzędu Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub inna osoba ustanowiona przez Walne Zebranie Członków.
 3. W razie likwidacji Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

 

§ 59

W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Wersja statutu zatwierdzona w dniu 31 sierpnia 2022 r.