Założenia projektów w zakresie edukacji bhp

W trosce o wyższy poziom edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy pracuje nad sformułowaniem założeń projektów dotyczących m.in. edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prac badawczych i diagnostycznych w sferze bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa publicznego, oceny praktycznego funkcjonowania przepisów prawa pracy, a także uruchomienia kampanii informacyjnych w sprawach bezpieczeństwa publicznego.
Chcielibyśmy też realizować projekty dotyczące innych zagadnień wchodzących w zakres szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamierzenia te chcielibyśmy realizować przy wsparciu środków pochodzących z funduszy europejskich. W związku z tym ZG SOP zwrócił się do Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie z prośbą o spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia z konsultantem Centrum. Spotkanie, z udziałem Prezesa ZG dr Tadeusza Sułkowskiego, Jerzego Wrońskiego i Edwarda Kołodziejczyka, odbyło się 8 listopada 2012 r. Wcześniej zostały przesłane informacje o charakterze naszego Stowarzyszenia, informujące, że Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter ekspercki w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, a także bezpieczeństwa publicznego. Jego członkami są specjaliści różnych dyscyplin: inżynierowie, prawnicy, lekarze, psycholodzy, ekonomiści, a także przedstawiciele innych specjalności o bogatym doświadczeniu zawodowym w sprawach m.in. bezpieczeństwa pracy i prewencji wypadkowej, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, medycyny pracy i prawnej ochrony pracy. Ponieważ Stowarzyszenie nasze nie uczestniczyło dotąd w projektach finansowanych ze środków UE, stąd nasze nadzieje wiązały się z uzyskaniem bliższych informacji dotyczących możliwości dofinansowania działań we wspomnianych wyżej dziedzinach.
Wiedząc, że bezpieczeństwo pracy stanowi jeden z priorytetów Komisji Europejskiej zakładaliśmy, że przy pomocy Centrum będziemy mogli przygotować i  przeprowadzić projekty z pożytkiem dla stanu ochrony pracy w Polsce.
Podczas spotkania, dowiedzieliśmy się, że – projekty nie mogą obejmować np. szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami obowiązującego prawa, jak np. szkolenia z zakresu bhp. Podobnie jak „niekwalifikowalne ze środków EFS” są szkolenia, które dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy, by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu (bez względu na fakt, czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy na pracowniku).
Natomiast projekty, które mogą otrzymać wsparcie, powinny dotyczyć np. ogólnego i specjalistycznego szkolenia (lub doradztwa) dla kadr zarządzających oraz pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie „zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i w formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym tych przedsiębiorstw”.
Z dofinansowania mogą skorzystać: bezpośrednio – formalnie wszystkie podmioty, ale z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), pośrednio zaś – mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy.