Współpraca z FZZMiHwP

Podpisanie deklaracji o współpracy FZZMiHwP ze Stowarzyszeniem Ochrony Pracy
W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiHwP) przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się podpisanie deklaracji o współpracy związkowców i Stowarzyszenia Ochrony Pracy (SOP). Strony deklaracji zobowiązały się do:
– wzajemnego przekazywania i udostępniania informacji o problemach ochrony pracy, a w szczególności o podejmowanych inicjatywach i realizowanych działaniach;
– podejmowania wspólnych inicjatyw, mających na celu dostosowanie metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych;
– współpracy przy opiniowaniu aktów prawnych z zakresu prawa pracy;
– współdziałania w zakresie porad eksperckich lub opinii dotyczących postępowań wynikających z sytuacji związków zawodowych oraz federacji lub pracodawców;
– podejmowania działań w celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy wśród członków zarówno federacji jak i stowarzyszenia;
– wzajemnego przekazywania biuletynów i informatorów wydawanych zarówno przez FZZMiH jak i SOP, oraz oczywiście udostępnianie łamów tych czasopism do wzajemnej prezentacji poglądów i stanowisk w celu upowszechniania dobrych praktyk w zakresie prawnej ochrony pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Uzgodnione formy współpracy mają w szczególności obejmować wzajemne zapraszanie przedstawiciela federacji na walne posiedzenia stowarzyszenia, jak również przedstawiciela SOP na konferencje i imprezy merytorycznie przygotowywane przez FZZMiH, wspólne organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej (tu z wykorzystaniem doświadczenia i bazy szkoleniowej firmy SEKA, której Prezes Maciej Sekunda również był zaproszony na uroczystość) dla członków zarządów i społecznych inspektorów pracy.
Współdziałanie odbywać się będzie zarówno na szczeblu centralnym pomiędzy Przewodniczącym Federacji i Prezesem Stowarzyszenia, jaki na poziomie terenowym, czyli pomiędzy Szefami Okręgów i Prezesami Oddziałów Stowarzyszenia. Oczywiście strony będą dokonywać systematycznej oceny i analizy realizacji postanowień podpisanej deklaracji.
Deklarację podpisali: Mirosław Grzybek – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz dr Tadeusz Sułkowski – Prezes ZG Stowarzyszenia Ochrony Pracy.