Posiedzenie ZG SOP w dniu 5 października 2021 r.

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy w dniu 5 października 2021 r.
W dniu 5 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SOP. Posiedzenie prowadził dr Tadeusz Sułkowski – Prezes SOP. W tramach harmonogramu spotkania poruszono poniższe zagadnienia.

Współpraca z Seka S. A. jako członkiem wspierającym

W poprzednim roku nawiązano ścisłą współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Ochrony Pracy a członkiem wspierającym – firmą Seka S. A. w zakresie powołania w poszerzonym składzie Komisji Kwalifikacyjnej przy SOP przeprowadzającej egzaminy na uprawnienia energetyczne i organizacji tych egzaminów. Ramy współpracy zostały określone w stosownych umowach. Obie organizacje dołożyły wszelkich starań w realizacji umów i starania zostały zakończone sukcesem. Największy wkład pracy przy realizacji panów włożyli – I. Godlewska, G. Juraszek, J. Pałasz. Szczególne podziękowania należą się Prezesowi Seka S. A., który wspierał i patronował prowadzonym pracom.

Działalność Komisji Kwalifikacyjnej przy SOP

Aktualnie Komisja Kwalifikacyjna przy SOP liczy 22 członków. W związku z dużą liczbą egzaminów przeprowadzanych w skali miesiąca planowane jest wystąpienie do URE o powołanie drugiej komisji. Do nowej komisji należało by pozyskać członków innych komisji, które prawdopodobnie przestaną działać w nowym roku ponieważ organizacje przy których zostały powołane przestaną spełniać wymagania określone w nowej ustawie – Prawo energetyczne.
Dochody uzyskane przez SOP z działalności komisji na dzień 5 października 2021 r. wyniosły 150 tys. zł.

Zaistniałe i planowane zmiany organizacyjne SOP

W ostatnich miesiącach ponad 3 krotnie wzrosła liczba członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy – głównie o pracowników i współpracowników członka wspierającego. Powoduje to konieczność powołania nowych oddziałów SOP. Planowane są spotkania założycielskie w oddziałach Seka S. A. w których liczba nowych członków przekroczyła 10 osób – w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Wrocławiu Warszawie. Przygotowany został program spotkań w oddziałach. Spotkania odbędą się w wyznaczonych w oddziałach terminach szkoleń. W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Głównego SOP. Prezes M. Sekunda zaproponował aby prezesami nowych oddziałów byli dawni pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy- należały więc ich pozyskać jako członków SOP.
Prezes Oddziału SOP w Katowicach i członek Zarządu Głównego poinformował, że w dniu 12 października odbędzie się spotkanie z nowymi członkami. Podejmuje także współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy, UDT i Urzędem Wojewódzkim.

Działalność Zarządu i Głównego i oddziałów związane z powyższymi zmianami

W opinii Prezesa SOP zwiększenie liczby członków SOP stwarza nowe możliwości nawiązania współpracy z innymi organizacjami i organami zajmującym się problematyką ochrony pracy, w tym Głównego Inspektora Pracy i innych organizacji i stowarzyszeń posiadających reprezentantów w Radzie Ochrony Pracy. Należy zaproponować 2-3 fundamentalne wątki i problemy do rozmów z kierownictwami innych stowarzyszeń zrzeszających pracowników służby bhp. W dyskusji zaproponowano wstępnie następujące zagadnienia merytoryczne:

 1. Zlikwidowania patologii w zakresie szkoleń bhp (aktualnie są przypadki że koszt takich szkoleń określany jest na kilka złotych co w założeniu nie gwarantuje prowadzenia szkoleń na określonym poziomie merytorycznym i organizacyjnym).
 2. Wszelka aktywizacja seniorów w zakresie mentalnym (taki zapis jest w zadaniach UE).
 3. Wesprzeć związki zawodowe w sprawie dyrektywy o sygnalistach.

Prezes SOP zaproponował aby członkowie Zarządu Głównego SOP zaproponowali ostateczny plan po przemyśleniach.
J. Pałasz zaproponował by przemyśleć i opracować plan jak zaktywizować wszystkich członków i całe Stowarzyszenie Ochrony Pracy. Zdaniem Prezesa SOP będzie możliwe po kreśleniu planu działań merytorycznych.

Propozycje dot. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Sprawa nie była rozpatrywana.

Sprawy różne

 1. R. Celeda zaproponował zmiany w Statucie SOP: Kadencję władz przedłużyć do 4 lat ( zmiana § 20 i §42 ). Uchwały władz podejmować przy obecności 1/2 członków a nie jak dotychczas 2/3 (zmiana § 21 i § 43 ). Oczywiście zmiany mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania.
 2. A. Sikora zadeklarował, że może prowadzić stronę internetową SOP.

Podjęte uchwały

 1. W sprawie przyjęcia 12 nowych członków z rekomendacji członka SOP, Prezesa Seka S.A.
 2. W sprawie utworzenia 6 nowych oddziałów SOP:
  • Oddziału Podlaskiego, z siedzibą w Białymstoku, obejmującego obszar województwa podlaskiego;
  • Oddziału Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, obejmującego obszar województwa pomorskiego;
  • Oddziału Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, obejmującego obszar województw zachodniopomorskiego i lubuskiego;
  • Oddziału Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, obejmującego obszar województwa wielkopolskiego;
  • Oddziału Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, obejmującego obszar województwa dolnośląskiego;
  • Oddziału Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, obejmującego obszar województwa mazowieckiego.

Sporządziła: I. Godlewska