sop

Posiedzenie Oddziału Katowickiego

Skrócone sprawozdanie z posiedzenia statutowego Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy odbytego w dniu 17.09.2019 r. w Katowicach.

1.Porozumienie : omówiono zakres i formy współpracy  wynikające z podpisanego porozumienia pomiędzy Związkiem Zawodowym  Metalowców i Hutników w Polsce  a Stowarzyszeniem Ochrony Pracy z siedzibą w Warszawie. Porozumienie zostało podpisane w Warszawie  w dniu 26.06.2019 r. z inicjatywy i aktywnym udziale przy negocjacjach  Kolegów z oddziału katowickiego.

Porozumienie umożliwia pogłębianie współpracy pomiędzy tymi organizacjami na wielu płaszczyznach działania jak : tematyczne szkolenia, pomoc w zakresie porad prawnych, wspólnego realizowania potrzeb wynikających z oczekiwań Związku Zawodowych również w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych.

W związku z otrzymaniem z Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce spisu Rad okręgów związku oraz przedstawicieli do współpracy ze Stowarzyszeniem Ochrony Pracy, do współpracy  Radą Okręgu Śląskiego jednogłośnie wybrano Zenona Grzelkę, Zastępcę Prezesa Oddziału Katowickiego .

2.Propozycje do współpracy z Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników : przedstawiono  propozycje współpracy w zakresie ochrony pracy na tle historycznego rozwoju ruchu zawodowego metalowców, który notuje początki swojej działalności od 1908r.  Zwrócono uwagę na kwestie różnego rodzajów dokumentów które funkcjonują w obrocie archiwalnym,  a część  tych dokumentów może podlegać konieczności archiwizowania w Archiwum Państwowym. Przechowywane dokumenty  mogą zostać przekazane do archiwizacji tylko firmom posiadającym niezbędne certyfikaty i kwalifikacje.

3.Aktywności Stowarzyszenia : Prezes Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Ochrony Pracy Krzysztof  Galbarczyk poinformował o aktywnościach członków oddziału w ostatnim okresie i reprezentowaniu Stowarzyszenia Ochrony Pracy w kontaktach i udziale w wydarzeniach zaistniałych w regionie katowickim :

13-15.05.2019 r. w  11  Europejskim Kongresie Gospodarczym Stowarzyszenie Ochrony Pracy reprezentował kol. Adam Beluch.

26.04.2019 r. udział w konferencji z tytułu „Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych” uczestniczył kol. Adam Beluch.

2-4.04.2019 r. – 19 Targi bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej na stanowisku Stowarzyszenia Ochrony Pracy reprezentował Stowarzyszenie Adam Beluch a referat w zakresie dokumentacji Systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy  podczas  targów wygłosił kol.dr inż.  Marcin Krause.

Poinformowano o kontakcie kol. Adama Belucha z redaktorem Naczelnym Magazynu Hutniczego w sprawie zawartego porozumienia z Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników który to magazyn zamieści informację o porozumieniu.

Kol. Zenek Grzelka podsunął pomysł aby w publikacji zaprezentować również działalność Stowarzyszenia.

4.Sprawy naboru członków do Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

Prezes Katowickiego Oddziału Ochrony Pracy poinformował o pozyskaniu nowych członków dla Stowarzyszenia tj. Jerzego Hamroza i Haliny Zakrzewskiej długoletnich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 5.Inicjatywy : poinformowano o planie przeprowadzenia wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach w I kw. 2020 roku szkolenia dla członków Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Pracy w zakresie   zmian w Kodeksie Pracy.