Program Działania Stowarzyszenia Ochrony Pracy na lata 2018 – 2021 (przyjęty w listopadzie 2017r.)
  1. Kontynuowanie starań o pozyskanie krajowych i unijnych środków finansowych ,służących realizacji celów statutowych.
  2. Rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej .
  3. Podjęcie współpracy z ZUS w sprawie prewencji wypadkowej.
  4. Bieżące monitorowanie dyskusji w prasie fachowej oraz udział w publikacjach i kioferencjach nt. ochrony pracy, w tym inspirowanie zmian w prawie pracy.
  5. Podejmoiwanie wspólpracy z partnerami społecznymi i  instytucjami naukowymi w zakresie ochrony pracy.
  6. Wspólpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami polityki senioralnej.
  7. Rozszerzenia zakresu merytorycznej wspólpracy z Państwową Inspekcją Pracy.
  8. Podejmowanie inicjatyw na  rzecz poprawy jakości szkoleń bhp, w szczególności wyeliminowania patologii w tym zakresie.
  9. Opiniowanie kandydatów na biegłych sądowych – warunkowo, w miarę potrzeb.