Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków SOP

Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków SOP

W dniu 27 czerwca 2023 r. w siedzibie SEKA S.A. Oddział Warszawa przy ul. Zabranieckiej 80 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

P. Prezes SOP dr Tadeusz Sułkowski o godz. 11.30 rozpoczął obrady Walnego Zebrania, witając zebranych na miejscu i uczestniczących zdalnie. W drodze głosowania jawnego wybrano większością głosów Przewodniczącym obrad Walnego Zebrania p. Marka Maszewskiego – Dyrektora Działu nadzoru f-my SEKA S.A – będącej Członkiem wspierającym SOP. W drodze głosowania jawnego wybrano Sekretarza obrad Walnego Zebrania – którym został p.o. sekretarza ZG SOP Hubert Karski, który po zliczeniu podał 254 uczestników (23 osoby obecne na sali, 5 osób łączących się zdalnie, 226 udzielających pełnomocnictwa), co spełnia warunek uzyskania quorum. Zebranie Przewodniczący uznał za ważne i zdolne do podejmowania decyzji. Następnie większością głosów przegłosowano porządek obrad.

W drodze głosowania jawnego wybrano Komisję uchwał i wniosków, której członkami zostali wybrani większością głosów p. dr Marcin Krause i p. Krzysztof Galbarczyk.

P. T. Sułkowski zrelacjonował działania podejmowane przez ZG podczas kończącej się kadencji dla nawiązania współpracy z rozmaitymi instytucjami, fundacjami i ZUS-em, przedstawiając związane z tym problemy, trudności, ale i osiągnięcia. Poinformował o zawarciu umowy współpracy z f-mą SEKA S.A. jako Członkiem wspierającym w kwestii współorganizowania egzaminów przez Komisję Kwalifikacyjną nr 653, jednakże wskutek zmiany przepisów wymagana była zmiana Statutu Stowarzyszenia dla możliwości odnowienia działania Komisji. Współpraca z f-mą Seka S.A. zaowocowała również zwiększeniem liczby Członków Stowarzyszenia, utworzeniem nowych Oddziałów oraz planowaniem powoływania kolejnych. Przyszły rok będzie jubileuszowym – ze względu na 20-lecie istnienia Stowarzyszenia.

P. Iwona Godlewska, jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o dotychczasowym składzie ZG, Oddziałach i Członkach Stowarzyszenia. Zdała sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia podczas mijającej kadencji i z podejmowanych uchwał. Wskazała też działania podejmowane dla pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie SOP. Zwróciła też uwagę na fakt, że ZG działał w sytuacji nadzwyczajnej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego. Na zakończenie zaproponowała udzielenie absolutorium ustępującemu ZG, co zgromadzeni przegłosowali przez aklamację.

W ramach dyskusji programowej, p. T. Sułkowski poinformował, ze priorytet strategiczny SOP powinien być ukierunkowany na promocję związaną z jubileuszem istnienia, by Stowarzyszenie było bardziej rozpoznawalne. Zaproponował zorganizowanie w tym celu konferencji, podając przykładowe tematy, np. odpowiedzialności służb BHP. Kolejnym pomysłem na promowanie SOP byłby konkurs charakteryzujący się podejściem praktycznym, dotyczącym zastosowania rozwiązań innowacyjnych w prewencji wypadkowej, w partnerstwie z ewentualnymi sponsorami.

P. Maciej Sekunda, Prezes SEKA S.A., wskazał pięć propozycji dla nowego Zarządu:

  1. zintensyfikowanie działań władz i członków Oddziałów,
  2. „odmłodzenie” ZG i władz Oddziałów,
  3. podjęcie szerszych działań dla wyjścia SOP „na zewnątrz” – by było bardziej widoczne i głos był bardziej słyszalny, w tym z wykorzystaniem internetu i mediów społecznościowych,
  4. pozyskiwanie środków unijnych dla finansowania SOP – w tym w ramach projektów dla organizacji pozarządowych,
  5. sugestia zmiany szaty graficznej IOP na bardziej atrakcyjną.


P. K. Galbarczyk zasugerował „wyjście na zewnątrz” do organów nadzoru, np. GIP.

P. prof. Marian A. Liwo zabrał głos w kwestii widocznych w praktyce barier z dziedziny ochrony pracy, niedoskonałościach legislacyjnych, itp. – wynikający zazwyczaj z pomijania opinii praktyków, prowadzącego do marazmu w działalności powołanych do tego instytucji i jednostek.

P. M. Sekunda dodał głos w sprawie proponowanej konferencji, której tematykę możnaby rozszerzyć o kwestie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, przytoczył też przykłady patologii obserwowanych w praktyce.

P. Ryszard Celeda, honorowy Prezes SOP, poruszył problematykę kar za niedopełnianie obowiązków w dziedzinie ochrony praw pracowniczych i konieczności zmian w podejściu do kwestii edukacji – dla zapewnienia odpowiedniej jakości szkoleń.

Następnie p. G. Juraszek poinformował o zasadach prowadzenia wyborów do władz ZG w świetle zapisów Statutu oraz o organizacji i przebiegu procedury głosowania. Przedstawił też osoby: pp. Krzysztofa Galbarczyka, Grzegorza Juraszka, Mariana A. Liwo, Marka Maszewskiego, Sławomira Stockiego, Tadeusza Sułkowskiego – jako. kandydatów do władz Stowarzyszenia.

Przewodniczący zawnioskował o powołanie Komisji Wyborczej, do której zaproponowano p. Andrzeja Krzywdzińskiego i p. Kazimierza Żórawskiego, a następnie zaproponowano skład Komisji Skrutacyjnej: p. Ewę Urbanek i p. Jerzego Wójcika. Kandydatury poddano głosowaniu, które zebrani większością głosów – w głosowaniu jawnym – zatwierdzili. P. I. Godlewska zgłosiła wniosek o powołanie Komisji Rewizyjnej, na co p. G. Juraszek zaproponował p. Macieja Sekundę, p. Jarosława Pałasza i p. Artura Murgrabiego – jako desygnowanych kandydatów. W wyniku głosowania jawnego – większością głosów przegłosowano kandydatury i zatwierdzono zamknięcie tej listy.

Komisja Wyborcza dokonała rozdania kart do głosowania osobom obecnym na sali, z uwzględnieniem posiadanych pełnomocnictw. Po zakończonym głosowaniu urna z kartami do głosowania została przekazana Komisji Skrutacyjnej, która – po przeliczeniu głosów oddanych na miejscu i zdalnie – przekazała wyniki Przewodniczącemu.

W rezultacie wyborów ukonstytuował się Zarząd Główny w składzie:

  • Prezes – p. Grzegorz Juraszek,
  • v-ce Prezesi: p. prof. Marian Andrzej Liwo, p. dr Tadeusz Sułkowski,
  • Członkowie: p. Marek Maszewski, p. Krzysztof Galbarczyk.

P. G. Juraszek zaproponował posiedzenie ZG rozszerzonego o Prezesów Oddziałów na dzień 19 września br., na którym będą nakreślane zasady rozszerzania działalności SOP. Z kolei p. M. Krause omówił plany Komisji uchwał i wniosków, które szczegółowo zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Przewodniczący podziękował za gratulacje i – wobec braku wolnych wniosków – podziękował uczestnikom i zamknął posiedzenie.