Informacja o działaniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy w okresie pandemii.

Warszawa, 25 lutego 2021r.

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Ochrony Pracy, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Priorytety działalności zarządu SOP koncentrowały się na dwu zasadniczych kwestiach:

–  zapewnieniu źródeł finansowania na działalność statutową naszego Stowarzyszenia oraz

promocji SOP jego celów i form działania.

Sądzę nie bez satysfakcji, że te zadania udało się nam w minionym roku zrealizować
w niemałym stopniu, co bardziej szczegółowo zostało przedstawione w poniższej notatce przygotowanej przez sekretarza ZG SOP Panią Iwonę Godlewską.

Niemałym problemem było dla nas wszystkich ustąpienie z funkcji redaktora naszego ”Informatora” Pana Edwarda Kołodziejczyka, które przyjęliśmy z wielkim żalem ale
i zrozumieniem. Składamy Panu Edwardowi serdeczne podziękowanie za wieloletnią ofiarną pracę dla dobra Stowarzyszenia a jednocześnie czujemy się zobowiązani by powstałą lukę w tej ważnej dziedzinie promocji SOP godnie wypełnić. 

Dlatego między innymi przygotowujemy nowe propozycje stałych rubryk w Informatorze Ochrony Pracy i liczymy na pozytywny odzew naszych członków w bieżącym wypełnianiu ich treścią.

Łączę serdeczne pozdrowienia dla wszystkich członków Stowarzyszenia

Tadeusz Sułkowski

*

Od początku 2020 r. działalność Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy skoncentrowana była na uzyskanie środków finansowych na działalność statutową i cel został osiągnięty.

W pierwszej kolejności poszerzony został skład Komisji Kwalifikacyjnej nr 653 powołanej w 2015 r. Komisja w składzie ponad 20 osób uzyskała 12 sierpnia 2020 r. uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w pełnym zakresie w grupach urządzeń G1, G2 i G3. Działalność komisji w powiększonym składzie osobowym przedłużona została decyzją Urzędu Regulacji Energetyki do końca 2020 r.

Następnie wystąpiliśmy o powołanie komisji na następne 5 lat i uzyskaliśmy taką decyzję z dniem 1 stycznia 2021 r. Nie ukrywamy satysfakcji ponieważ większość komisji znowu ma przedłużony termin ważności do końca czerwca br. Obecnie komisja działa
w składzie 22 osobowym i także w pełnym zakresie uprawnień. W lutym 2021 r. wystąpiliśmy o uzupełnienie składu komisji o następne 3 osoby.

Zbieranie kandydatów do komisji i aktualna jej działalność odbywa się w ścisłej współpracy z SEKA S.A. W tej sprawie podpisane zostały stosowne umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Ochrony Pracy a SEKA S.A., a mianowicie:

umowa ogólna na prowadzenie spraw kadrowych, finansowych, ochrony danych osobowych, usług prawnych, oraz

umowa o współpracy w zakresie egzaminów dotyczących kwalifikacji wymaganych przez URE.

Podjęte zostały także działania  w sprawie stworzenia nowej strony internetowej SOP. Umowa została zawarta z firmą DAJMIO i nowa strona opracowana zostanie w najbliższym czasie.

            Rok 2020 był rokiem dużych niespodzianek i zmian. Zrezygnował z wydawania i prowadzenia ”Informatora Ochrony Pracy” nasz kolega, który prowadził wydawnictwo od początku działania Stowarzyszenia.

Aktualnie czasopismo będzie redagowane przez kolegę Romana Adlera z Oddziału w Katowicach.

IG