Członkostwo

Idea Stowarzyszenia Ochrony Pracy

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje zarówno wolność zrzeszania się (art. 58), jak i prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66). Połączenie tych dwóch fundamentalnych praw legło u podstaw powołania Stowarzyszenia Ochrony Pracy -  stowarzyszenia opartego na zasadach dobrowolności, samorządności i publicznego wspierania ochrony człowieka w środowisku pracy.

Zebranie założycieli Stowarzyszenia odbyło się w lutym 2004 r. Reprezentowali oni m.in. takie organizacje i instytucje jak: Naczelna Organizacja Techniczna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Instytut Medycyny Pracy, organizacje pracodawców oraz redakcji "Przyjaciela przy Pracy" i "Atestu".

Ideą przewodnią Stowarzyszenia jest racjonalizm - myśl łącząca w sobie rozum i rozsądek. Rozumności bowiem i rozsądku, wspartych życiową dojrzałością, trzeba do skutecznego stanowienia i przestrzegania praw oraz zasad służących zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy – tej jakże ważnej powinności każdego dorosłego człowieka. Naszej działalności przyświeca ponadto neutralność polityczna i światopoglądowa.

Jednym z ważnych celów Stowarzyszenia jest przedkładanie propozycji legislacyjnych odnoszących się do poprawy warunków pracy oraz życzliwe i konstruktywne - odpowiadające współczesności - opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony pracy w jej najszerszym znaczeniu. Podobnym celem jest kształtowanie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikiem - relacji uwzględniających racje zarówno ekonomiczne, jak i humanistyczne.

Cele te powinna wspierać różnorodna działalność edukacyjna, popularyzatorska i wydawnicza – przede wszystkim dotycząca szeroko rozumianych warunków pracy - wykorzystująca niezwykle bogatą wiedzę i doświadczenie zawodowe członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez aktywne uczestnictwo w kształtowaniu sprawnego systemu bezpieczeństwa pracy – systemu uwzględniającego najlepsze standardy światowe. W praktyce jest to w szczególności:

·        współpraca z organami państwowymi i samorządowymi – zwłaszcza takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego i Państwowa Straż Pożarna;

·        współpraca z organizacjami pracodawców i pracowników – w szczególności na rzecz upowszechniania wiedzy, poprawy relacji pracodawca-przełożony-pracownik, poprawy codziennych stosunków międzypracowniczych i klimatu pracy;

·        współudział, wraz z placówkami naukowymi i dydaktycznymi, w tworzeniu efektywnego systemu edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy, m.in. poprzez wpływanie na jakość programów szkoleniowych, na poziom metodyki szkolenia i jakość materiałów szkoleniowych.

Powyższym celom służy nie tylko indywidualna i zespołowa aktywność członków Stowarzyszenia, lecz także codzienna współpraca z mediami oraz wszystkimi innymi organizacjami służącymi poprawie warunków pracy bądź głębiej zainteresowanymi ich poprawą - we wspólnym, nadrzędnym interesie, jakim jest mniej wypadków przy pracy, mniej inwalidów pracy, mniejsza absencja chorobowa, większa wydajność pracy i mniejsze jej koszty.