Statut

STATUT STOWARZYSZENIA OCHRONY PRACY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Ochrony Pracy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna może posiadać osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

l)     prezentacja stanowiska w sprawach dotyczących problematyki ochrony pracy,

2)   kształtowanie właściwych relacji między pracodawcą, a pracownikiem,

3)   przedkładanie propozycji legislacyjnych w zakresie poprawy warunków pracy oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony pracy, 4/ propagowanie poprawy warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,

4)   działalność edukacyjna i popularyzatorska dotycząca warunków pracy, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

5)   działalność edukacyjna na rzecz gospodarki energetycznej, budownictwa, transportu, oraz innych gałęzi gospodarki,

6)   wydawanie publikacji w zakresie ochrony pracy.

§ 9

Stowarzyszenie zrzeszając wysokiej rangi specjalistów, realizuje swoje cele poprzez:

l)     współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami grupującymi pracowników i pracodawców, instytucjami naukowymi, prasą i innymi organizacjami zainteresowanymi poprawą warunków pracy ,

2)   inicjowanie nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,

3)   współpracę z zagranicznymi instytucjami w zakresie odpowiadającym celom działalności Stowarzyszenia Ochrony Pracy,

4)   organizację szkoleń, sympozjów, konferencji oraz konkursów,

5)   wydawanie czasopism i książek na temat prawa pracy i ochrony pracy,

6)   doskonalenie kwalifikacji zawodowych,

7)   wykonywanie oceny warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,

8)   działania na rzecz ochrony pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i przestrzeganie przepisów w zakresie stosunku pracy.

 

§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.    Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)   członków zwyczajnych,

2)   członków wspierających.

§ 13

1.    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

2.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1)   przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)   przyczyniać się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

3)   dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

4)   popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

5)   regularnie opłacać składki, jeśli zostaną ustanowione.

 

§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1)   brać udział w życiu Stowarzyszenia,

2)   korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

3)   zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

4)   zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

5)   korzystać z lokali i urządzeń technicznych Stowarzyszenia,

6)   korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 16

1. Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem § 15 pkt. 2.

2.    Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 17

Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

l)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2)   śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)   skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

4)   skreślenia z listy członków członka zwyczajnego lub wspierającego, w przypadku gdy w rażący sposób naruszył postanowienia Statutu lub inne regulaminy Stowarzyszenia,

5)   skreślenia z listy członków członka zwyczajnego lub wspierającego w skutek działania na szkodę Stowarzyszenia i wbrew jego statutowi,

6)   skreślenia z listy członków członka zwyczajnego i wspierającego w skutek działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia.

2. O skreśleniu z listy członków orzeka Zarząd Stowarzyszenia, podając przyczyny.

3.    Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1)   Walne Zebranie Członków,

2)   Zarząd Główny,

3)   Główna Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2.    Wybór organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Przewodniczący ma prawo wyznaczenia drugiego terminu, w którym uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku braku quorum podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad.

2. Uchwały pozostałych organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków tych organów.

3. W przypadku równości głosów podczas podejmowania uchwał w poszczególnych organach decyduje głos Przewodniczącego.

4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 24

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny, co najmniej raz w połowie kadencji.

§ 25

Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 26

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

§ 27

Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

§ 28

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)   na pisemne żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia.

2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz w    zawiadomieniu musi być określony przedmiot oraz termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)   uchwalanie statutu i jego zmian,

2)   uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

3)   udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

4)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

5)   wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

6)   podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

7)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

8)   rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu Głównego.

Zarząd Główny

 

§ 30

1.    Zarząd Główny składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2.    W przypadku zarządu trzyosobowego skład Zarządu Głównego stanowi prezes i dwóch wiceprezesów.

3.    W przypadku zarządu pięcioosobowego w skład zarządu wchodzi: prezes, dwóch wiceprezesów i dwóch członków zarządu.

4.    Kadencja Prezesa może trwać maksymalnie dwie kadencje.

§ 31

1. Zarząd Główny:

1)   kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia,

2)   realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków,

3)   reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,

4)   zwołuje Walne Zebranie Członków,

5)   ustala składki członkowskie,

6)   zarządza majątkiem Stowarzyszenia,

7)   ustala budżet Stowarzyszenia,

8)   podejmuje decyzje w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

9)   przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji,

10) orzeka w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy poszczególnych członków Stowarzyszenia,

11) jest uprawniony do podejmowania uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu oddziałów terenowych,

12) nadzoruje działalność oddziałów terenowych.

2.    Zarząd Główny podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 32

Na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków może powołać ze swego grona sekretarza, który będzie wspierał działania Zarządu Głównego.

 

§ 33

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu Głównego samodzielnie.

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 34

Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 35.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2.    W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego.

§ 36

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrolowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2)   występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)   występowanie z wnioskiem o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,

4)   prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków,

5)   prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 37

Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

§ 38

Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

§ 39

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny może powoływać oddziały.

§ 40

1. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

2.    Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasiąg terytorialny oraz siedzibę.

Władze oddziału

§ 41

Władzami oddziału są:

1)   Walne Zebranie Członków Oddziału,

2)   Zarząd Oddziału,

3)   Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 42

1. Kadencja władz oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2. Wybór organów oddziału Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków oddziału Stowarzyszenia.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. Uchwały pozostałych organów oddziału Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków tych organów.

4. W przypadku równości głosów podczas podejmowania uchwał w poszczególnych organach decyduje głos Przewodniczącego.

5.    Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§.43

1 W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów.

2 Pomiędzy Walnymi Zebraniami organ może sam dokooptować brakującego członka, przy czym ilość członków dokooptowanych w ten sposób nie może przekraczać 2/3 liczby wszystkich członków wchodzących w skład danego organu. Wybór taki musi być jednakże zatwierdzony na następnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 44

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

§ 45

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1)   uchwalanie programów działania oddziałów,

2)   wybór i odwoływanie członków władz oddziału,

3)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

§ 46

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1)   członkowie zwyczajni oddziału - z głosem stanowiącym,

2)   członkowie wspierający z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia - z głosem doradczym.

§ 47

Postanowienia § 24, 25, 27 stosuje się odpowiednio.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na żądanie Zarządu Głównego,

3)   na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału.

2.    Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. l pkt. 2 i 3.

Zarząd Oddziału

 

§ 49

1.    Zarząd Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

2.    Skład Zarządu Oddziału stanowi prezes i dwóch wiceprezesów.

3.    Kadencja Prezesa może trwać maksymalnie dwie kadencje.

§ 50

Do zakresu działań Zarządu Oddziału należy:

1)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

2)   zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Oddziału,

3)   zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

4)   organizowanie działalności gospodarczej Oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

5)   zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,

6)   uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

7)   zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

8)   składanie sprawozdań ze swej działalności ria Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 51

Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału.

§ 52

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

2.    W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Oddziału.

§ 53.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1)   kontrolowanie bieżącej pracy Oddziału Stowarzyszenia,

2)   występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)   występowanie z wnioskiem o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem,

4)   prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków,

5)   prawo żądania od członków i władz Oddziału Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 54

Postanowienia § 37 i 38 Statutu stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

 

§ 55

1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z darowizn, spadków, zapisów,

c)    z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, z własnej działalności gospodarczej,

d)   z dotacji.

§ 56

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 58

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana, a także powzięcie decyzji o likwidacji Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga podjęcia uchwały w trybie § 21 Statutu.

2.    Jako likwidator działa z urzędu Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub inna osoba ustanowiona przez Walne Zebranie Członków.

3.    W razie likwidacji Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

§ 59

W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).