Rzeszów

Prezes Oddziału:   prof. dr hab. Marian Liwo

   tel. 662 010 098

Adres Oddziału: ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
(Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 

W rzeszowskim Oddziale SOP

Prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia, Marian Andrzej Liwo wskazał w swoim piśmie do redakcji z 2 marca 2021 r., że „rok 2020 ze względu na pandemię COVID-19 nie sprzyjał organizacji konferencji i narad w trybie stacjonarnym, stąd też wiele z nich zostało całkowicie odwołanych, bądź też niektóre odbyły się w trybie online.”

Jako pracownik naukowy, dr hab. Prof. nadzw. Wyższej Szkoły Humanitas M. A. Liwo współpracuje od 2005 r. z Radą OPZZ Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie.
W poprzednich latach uczestniczył „jako wykładowca między innymi w szkoleniach zakładowych społecznych inspektorów pracy, jak również w różnego rodzaju naradach i spotkaniach związkowych tej organizacji (…), w których jednym z punktów tematycznych były zagadnienia ochrony pracy”.
W roku 2020 i obecnie współpraca ta „ze względu na brak różnego rodzaju spotkań ogranicza się do informowania kierownictwa Rady Wojewódzkiej o aktualnym stanie prawnym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i zmianach tego stanu prawnego”.

W 2020 roku jako pracownik naukowy podkreślający członkostwo w Stowarzyszeniu Ochrony Pracy prof. M. Liwo uczestniczył w dwu konferencjach naukowych wygłaszając referaty: w Konferencji Naukowej 15. 10. 2020 r. organizowanej przez Zakład Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego oraz Zakład Prawa Policyjnego w Rzeszowie pod hasłem ,,Współdziałanie Policji z innymi podmiotami”, wygłosił referat na temat ,,Uwarunkowania współdziałania Policji z Państwową Inspekcją Pracy” (publikacja w języku angielskim w druku). W Konferencji Naukowej 6. 11. 2020 r. organizowanej przez Stowarzyszenie Badań nad Żródłami i Funkcjonowaniem Prawa oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie na temat ,,Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego”, wygłosił referat ,,Demagogia i populizm państwa prawnego w okresie kryzysu tego państwa i jej konsekwencje” (publikacja recenzowana ukaże się w sierpniu br.)

Ponadto M. Liwo jest autorem lub współautorem następujących recenzowanych publikacji:

1. Liwo M., Gonet R., Państwowa Straż Pożarna wobec poważnych awarii, Przegląd Prawa publicznego Nr 10 2020; 2. Liwo M., Państwowa Straż Pożarna jako jeden z zasadniczych podmiotów w sprawach zapewnienia określonego rodzaju bezpieczeństwa, Przegląd Prawa Publicznego Nr 11 2020; 3. Liwo M, Zmiany w przepisach prawa pracy i innych gałęzi prawa jako przykład populizmu i oddziaływania grup nacisku mijajqcego się z dbałościq o jakość prawa i poszanowania człowieka w procesie pracy oraz efektywność prawa, Przegląd Prawa Publicznego Nr 7-8 2020.

Jako pracownik naukowy uczelni wyższej prof. M. Liwo prowadzi również seminaria doktorskie z gałęzi prawa administracyjnego i prawa pracy. Z punktu widzenia naukowego zajmuje się szczególnie problematyką nadzoru i kontroli, w tym bezpieczeństwa w różnych jego rodzajach np. także bezpieczeństwa państwa oraz zagadnieniami związanymi z teorią i filozofią prawa.

Jest autorem publikacji, która może być przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia i jego sympatyków, dotyczącej Bezpieczeństwa i higieny pracy w policji. Artykuł na ten temat został przez niego wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,100 lat Policji – historia, tradycja, teraźniejszość”, która odbyła się w dniach 13-14. 06. 2019 r. w lwoniczu. Recenzowana publikacja ukazała się w monografii naukowej „Policja. Prawne formy działania” (Rzeszów 2019).

Członkowstwo prof. M. Liwo w Stowarzyszeniu zostanie również ujęte przy jego nazwisku w edycji Encyklopedii Osobistości RP – Britishpedia.

Oprac. R. A.