Inicjatywy SOP

PODPISANIE DEKLARACJI O WSPÓŁPRACY

FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW

ZE STOWARZYSZENIEM OCHRONY PRACY

W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiHwP) przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się podpisanie deklaracji o współpracy związkowców i Stowarzyszenia Ochrony Pracy (SOP). Strony deklaracji zobowiązały się do:

- wzajemnego przekazywania i udostępniania informacji o problemach ochrony pracy, a w szczególności o podejmowanych inicjatywach i realizowanych działaniach;

- podejmowania wspólnych inicjatyw, mających na celu dostosowanie metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych;

- współpracy przy opiniowaniu aktów prawnych z zakresu prawa pracy;

- współdziałania w zakresie porad eksperckich lub opinii dotyczących postępowań wynikających z sytuacji związków zawodowych oraz federacji lub pracodawców;

- podejmowania działań w celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy wśród członków zarówno federacji jak i stowarzyszenia;

- wzajemnego przekazywania biuletynów i informatorów wydawanych zarówno przez FZZMiH jak i SOP, oraz oczywiście udostępnianie łamów tych czasopism do wzajemnej prezentacji poglądów i stanowisk w celu upowszechniania dobrych praktyk w zakresie prawnej ochrony pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Uzgodnione formy współpracy mają w szczególności obejmować wzajemne zapraszanie przedstawiciela federacji na walne posiedzenia stowarzyszenia, jak również przedstawiciela SOP na konferencje i imprezy merytorycznie przygotowywane przez FZZMiH, wspólne organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej (tu z wykorzystaniem doświadczenia i bazy szkoleniowej firmy SEKA, której Prezes Maciej Sekunda również był zaproszony na uroczystość) dla członków zarządów i społecznych inspektorów pracy.

Współdziałanie odbywać się będzie zarówno na szczeblu centralnym pomiędzy Przewodniczącym Federacji i Prezesem Stowarzyszenia, jaki na poziomie terenowym, czyli pomiędzy Szefami Okręgów i Prezesami Oddziałów Stowarzyszenia. Oczywiście strony będą dokonywać systematycznej oceny i analizy realizacji postanowień podpisanej deklaracji.

Deklarację podpisali: Mirosław Grzybek - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz dr Tadeusz Sułkowski – Prezes ZG StowarzyszeniaOchrony Pracy.

 

Konferencja w Rzeszowie

          Stowarzyszenie Ochrony Pracy przyjęło patronat nad piątą edycją Ogólnopolskiej Konferencji "Podkarpacie dla biznesu", która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019r. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Poltechniki Rzeszowskiej. Hasło tej edycji to: W świetle zmieniających się przepisów".Celem konferencji jest merytoryczne i praktyczne wsparcie uczestników rynku pracy,motywowanie ich do rozwoju oraz tworzenie nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowgo Podkarpacia a szczególnie absolwentów wyższych uczelni. Prelegentem na konferencji będzie m.innymi prof.Marian Andrzej Liwo -Prezes oddziału SOP w Rzeszowie. Uczestnikami spotkania będą także Grzegorz Juraszek - Wiceprezes SOP oraz Edward Kołodziejczyk - Rzecznik Prasowy SOP.

 

Realizacji celów Stowarzyszenia służy nie tylko indywidualna i zespołowa aktywność członków stowarzyszenia, lecz także codzienna współpraca z mediami oraz wszystkimi innymi organizacjami służącymi poprawie warunków pracy bądź głębiej zainteresowanymi ich poprawą - we wspólnym, nadrzędnym interesie, jakim jest mniej wypadków przy pracy, mniej inwalidów pracy, mniejsza absencja chorobowa, większa wydajność pracy i mniejsze jej koszty.

 

O wyższy poziom edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy pracuje nad sformułowaniem założeń projektów dotyczących m.in. edukacji w

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prac badawczych i diagnostycznych w sferze bezpieczeństawa pracy oraz

bezpieczeństwa publicznego, oceny praktycznego funkcjonowania przepisów prawa pracy, a także uruchomienia kampanii

informacyjnych w sprawach bezpieczeństwa publicznego.

Chcielibyśmy też realizować projekty dotyczące innych zagadnień wchodzących w zakres szeroko rozumianej problematyki

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamierzenia te chcielibyśmy realizować przy wsparciu środków pochodzących z funduszy

europejskich.  W związku z tym ZG SOP zwrócił sie do Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w

Warszawie z prośbą o spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia z konsultantem Centrum. Spotkanie, z udziałem

Prezesa ZG dr  Tadeusza Sułkowskiego, Jerzego Wrońskiego i Edwarda Kołodziejczyka, odbyło się 8 listopada 2012 r.

Wcześniej zostały przesłane informacje o charakterze naszego Stowarzyszenia, informujące, że Stowarzyszenie jest

organizacją pozarządową o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter ekspercki w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, a także

bezpieczeństwa publicznego. Jego członkami są specjaliści różnych dyscyplin: inżynierowie, prawnicy, lekarze, psycholodzy,

ekonomiści, a także przedstawiciele innych specjalności o bogatym doświadczeniu zawodowym w sprawach m.in.

bezpieczeństwa pracy i prewencji wypadkowej, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, medycyny pracy i

prawnej ochrony pracy.

Ponieważ Stowarzyszenie nasze nie uczestniczyło dotąd w projektach finansowanych ze środków UE, stąd nasze nadzieje

wiązały się z uzyskaniem bliższych informacji dotyczących możliwości dofinansowania działań we wspomnianych wyżej

dziedzinach.

Wiedząc, że bezpieczeństwo pracy stanowi jeden z priorytetów Komisji Europejskiej zakładaliśmy, że przy pomocy Centrum

będziemy mogli przygotować i  przeprowadzić projekty z pożytkiem dla stanu ochrony pracy w Polsce.

Podczas spotkania, dowiedzieliśmy się, że - projekty nie mogą obejmować np. szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami

obowiązującego prawa, jak np. szkolenia z zakresu bhp. Podobnie jak "niekwalifikowalne ześrodków EFS" są szkolenia, które

dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy, by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu

(bez względu na fakt, czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy na pracowniku).

Natomiast projekty, które mogą otrzymać wsparcie, powinny dotyczyć np. ogólnego i specjalistycznego szkolenia (lub

doradztwa) dla kadr zarządzających oraz pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie "zgodnym ze

zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i w formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym tych

przedsiębiorstw".

Z dofinansowania mogą skorzystać: bezpośrednio – formalnie wszystkie podmioty, ale z wyłączeniem osób fizycznych (nie

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), pośrednio zaś - mali

i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy.