Działalność

Program

Działania Stowarzyszenia Ochrony Pracy na lata 2011-2013

(przyjęty 20 stycznia 2011 r.)

 

W celu realizacji wniosków i wypowiedzi zebranych podczas walnego zebrania,  z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń Stowarzyszenia, został opracowany Program Działania Stowarzyszenia Ochrony Pracy na lata 2011–2013, obejmujący w szczególności następujące zamierzenia:

1)    wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o:

a) ustanowienie Koordynatora ds. ochrony pracy na szczeblu Rady Ministrów,

b) przygotowanie rządowego programu dotyczącego właściwego wykorzystywania środków pieniężnych pozyskiwanych ze składek na fundusz wypadkowy,

c) wprowadzenie  zmian legislacyjnych w ustawie „wypadkowej”;

2) podjąć działania legislacyjne przy współpracy z Senatorem Janem Rulewskim, dotyczące zmian w ustawie o społecznej inspekcji pracy – w tym zorganizować spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy i służbą bhp w celu wymiany doświadczeń w obszarze ochrony pracy;

3) opracowywać i przedkładać odnośnym władzom, a także opiniować, propozycje legislacyjne dotyczące aktualizacji przepisów dotyczących sfery ochrony pracy;

4) kontynuować:

a) egzaminy na uprawnienia energetyczne;

b) konkurs na najlepsze prace dyplomowe o tematyce ochrony pracy;

5) ustalić warunki i możliwości występowania członków SOP jako biegłych sądowych;

6) określić i uzgodnić zasady merytorycznego współdziałania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy ze Stowarzyszeniem;

7) rozważyć możliwość prowadzenia przez członków SOP mediacji w sprawach pracowniczych;

8) organizować dyskusje tematyczne, dotyczące problematyki ochrony pracy - z udziałem, pracowników, pracodawców i pracowników służby bhp oraz członków SOP;

9) uaktywnić współdziałanie ze związkami zawodowymi w sferze ochrony pracy;

10) wystąpić do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z wnioskiem o podjęcie większego wysiłku w celu wydawania pełnych tłumaczeń treści norm zharmonizowanych na język polski.

 

Nowa Komisja Kwalifikacyjna przy SOP

 

Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki przesłał na ręce Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Pracy akt powołania na nową kadencję, działającej przy stowarzyszeniu, Komisji Kwalifikacyjnej. 

 

AKT POWOŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NR 653

Na podstawie art 54 ust 3 pkt l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm) oraz § 12 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) - z dniem 16 czerwca 2010 r. powołuję Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Ochrony Pracy w Warszawiedo stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 1 pkt 2, 3, 4, 7, 9 i 10 i w Grupie 2 pkt 2 i 10 załącznika nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia oraz ustalam następujący skład osobowy Komisji i zakres uprawnień poszczególnych jej członków do udziału w egzaminach:

1) przewodniczący komisji - Pan Jacek Wróblewski - Grupa l pkt 2, 3, 4, 7 i 10. Grupa 2 pkt 2 i 10;

2) zastępca przewodniczącego - Pan Janusz Grodecki - Grupa l pkt 2, 3, 7, 9 i 10;

3)   członek komisji - Pan Wenancjusz Kryński - Grupa l pkt 2, 7 i 10;

4)   członek komisji - Pan Hubert Karski - Grupa l pkt 2, 7 i 10;

5) członek komisji -Pan Jerzy Kaczmarek - Grupa l pkt 2, 7, 9 i 10;

6) członek komisji - Pan Andrzej Hernik - Grupa l pkt 2 i 10;

7) członek komisji - Pan Antoni Kupisz -Grupa l pkt 2, 3, 7 i 10;

8) członek komisji - Pan Jerzy Michalik - Grupa l pkt 2, 3, 4, 7, 9 i 10;

9) członek komisji - Pan Andrzej Lankauf -Grupa l pkt 2, 3, 4, 7, 9 i 10;

10) członek komisji - Pani Magdalena Torka - Grupa 2 pkt 2 i 10;

11) członek komisji - Pani Nadieżda Sołgała - Grupa 2 pkt 2 i 10;

12) członek i sekretarz komisji - Pani Barbara Skorupko-Sekunda - Grupa l pkt 2, 7 i 10.


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum