Informator Ochrony Pracy

 

Kwartalnik Informator Ochrony Pracy

Informator Ochrony Pracy jest kwartalnikiem Stowarzyszenia Ochrony Pracy, przeznaczonym w szczególności dla:

·       pracowników służb bhp;

·       pracodawców małych firm, samodzielnie pełniących obowiązki służby bhp;

·       innych osób związanych z bezpieczeństwem pracy.

W numerze można znaleźć:

·       Informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia Ochrony Pracy;

·       wyjaśnienia otrzymane na pytania skierowane przez redakcję do ministerstw lub organów nadzoru nad warunkami pracy, lub odpowiedzi specjalistów na pytania Czytelników;

·       wybrane przepisy dotyczące bhp (wraz z krótką charakterystyką), które ukazały się w minionym kwartale;

·       omówienia bardziej przydatnych przepisów;

·       wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego związane z ochroną pracy;

·       ciekawostki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy;

·       kolejne hasła "Słowniczka inspektora bhp".

Prenumerata: roczna – 36 zł + 5% VAT;

 

W kwartalniku Informator Ochrony Pracy nr 1/2019 polecamy:

 

Relację z zebrania katowickiego oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy

poświęconego głównie realizacji programu działania SOP. Relację opracował Adam Beluch,a zebranie prowadził Krzysztof Galbarczyk prezes oddziału.

Przystępując do omawiania i dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Krzysztof Galbarczyk przypomniał zawartość programu działania oddziału SOP w Katowicach na lata 2018 -2021 - zaakceptowanego na jednym z wcześniejszych zebrań, podczas którego członkowie oddziału deklarowali się, który (lub które) z poniższych punktów programu będę w szczególności realizowali. Program na lata 2018 -2021 obejmował:

- kontynuowanie starań o pozyskanie krajowych i unijnych środków finansowych służących realizacji celów statutowych;

- rozwój działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej;

- podjęcie współpracy z ZUS w sprawie prewencji wypadkowej;

- bieżące monitorowanie dyskusji w prasie fachowej oraz udział w publikacjach i konferencjach nt. ochrony pracy;

- podejmowanie współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami naukowymi w zakresie ochrony pracy;

- współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami polityki senioralnej;

- rozszerzenie współpracy z Państwową Inspekcją Pracy;

- podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości szkoleń bhp, w szczególności  wyeliminowanie patologii w tym zakresie.

Po przeczytaniu tych zapisów, zaproponował ewentualną aktualizację zobowiązań, puszczając listę obiegiem,  równocześnie prosząc o dopisywanie do wykazu dodatkowych, własnych, autorskich inicjatyw w ramach tego programu.

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała Pelagia Piega, która zwróciła uwagę na zapowiedź istotnych zmian w Kodeksie pracy. Według informacji zamieszczonych w “Monitorze Prawa i Ubezpieczeń Społecznych” nr 11/2018 - Komisja Kodyfikacyjna przekazała już projekt do Sejmu, ale debata nad propozycjami zmian została odłożona. Projekt zakłada m.in. istotne zmiany w zakresie służby bhp i szkoleń - uzasadnieniem jest zmniejszenie obciążeń finansowych pracodawców. W związku z tym - jeżeli zatrudnienie nie przekracza 50 pracowników, a działalność zakładu zaliczona jest do kategorii ryzyka zawodowego nie wyższej niż III - szkolenia z zakresu bhp pracowników administracyjno-biurowych mają nie być obowiązkowe. Ponadto w takim zakładzie pracodawca sam będzie mógł realizować zadania służby bhp. Jest to projekt rządowy i pierwotnie jego wejście w życie planowano na początek 2019 roku.

- Nasuwa się pytanie – zakończyła ten temat Pelagia Piega - jak planowana regulacja ma się do potrzeby stałej troski o poprawę bezpieczeństwa i ogólnych warunków pracy?

Następnie poruszyła kolejne zagadnienie ze sfery legislacyjnej – otóż głęboką zmianę wprowadza ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1608). M.in. - zgodnie ze znowelizowaną ustawą - od 1 stycznia 2019 r. osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, o pracę nakładczą oraz samozatrudnieni, będą korzystać ze szczególnych gwarancji zatrudnienia - jeżeli zostaną umieszczeni na liście chronionych działaczy związkowych. Ciekawostką jest niespójność tej ustawy z Kodeksem pracy.

Następnie Krzysztof Galbarczyk zdał relację z posiedzenia Zarządu Głównego SOP, które odbyło się 6 listopada 2018 r. w Warszawie, podczas którego również omawiane były zagadnienia organizacji i realizacji planu działania stowarzyszenia (także na lata 2019–2021), dotyczące w szczególności: znalezienia źródeł finansowania działalności stowarzyszenia, w tym wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości o wpisanie SOP na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymywania nawiązek od sprawców przestępstw popełnionych wobec pokrzywdzonych pracowników i ukaranych wyrokami sądowymi, o wpisanie na listę organizacji pozarządowych uprawnionych  do odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, a także udziału SOP w konsultacjach " Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018-30 PROO", przygotowanie projektu włączenia tematyki bhp w działalność edukacyjną i zarządczą w szkołach.

Kontynuując omawianie realizacji programu działania Krzysztof Galbarczyk nawiązał do inicjatywy ogłoszenia konkursu, adresowanego do jak najszerszego grona potencjalnych uczestników, którego profil roboczo określony został jako: Konkurs na innowacyjne zastosowanie prewencji wypadkowej w sferze bezpieczeństwa pracy, a także  w sferze bezpieczeństwa publicznego. Inicjatywa ta powinna cechować się wysokim walorem użyteczności społecznej, a jednocześnie powinna stwarzać w przyszłości szansę pozyskiwania źródeł finansowania (lub współfinansowania) działalności Stowarzyszenia.

Następnie prezes Krzysztof Galbarczyk omówił, co działo się w oddziale w roku 2018. M.in. odbyło się spotkanie z Januszem Grygierczykiem - zastępcą ds. nadzoru w katowickim Okręgowym Inspektoracie Pracy. W ramach współpracy z OIP w Katowicach prezes otrzymał zaproszenie do udziału w wyjazdowym, grudniowym spotkaniu organizowanym przez związek zawodowy pracowników PIP.

Przypomnijmy też, że w maju odbył się w Katowicach XI Europejski Kongres Gospodarczy - z udziałem polityków, przedsiębiorców szefów światowych korporacji, ekspertów i przedstawicieli organizacji, którzy debatowali o najważniejszych wyzwaniach naszych czasów. W kongresie udział wzięli również przedstawiciele Oddziału SOP. Przedstawiciele katowickiego Oddziału SOP uczestniczą ponadto w innych, zwłaszcza organizowanych na Śląsku, konferencjach, jak np. specjalna edycja (4-5 grudnia 2018) Europejskiego Kongresu Gospodarczego w wersji “Green”, podczas której politycy, przedsiębiorcy, szefowie światowych korporacji i eksperci debatowali o odpowiedzialności za stan globalnego ekosystemu, czy również grudniowa - XXIV sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Od autora: Z posiadanego rozeznania, materiałów prasowych i wypowiedzi panelistów podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynika, że nadal jest możliwość pozyskania środków unijnych na działalność naszego stowarzyszenia - ale pod warunkiem, że wniosek ma charakter innowacyjności lub konkurencyjności. Inicjatywa ogłoszenia i realizacji konkursu na zastosowanie nowych/innowacyjnych rozwiązań w zakresie prewencji wypadkowej w sferze bezpieczeństwa pracy lub bezpieczeństwa  publicznego - zapewne miałaby szanse spełnienia warunku innowacyjności.

Ponadto w nr 1/2019 Informatora Ochrony Pracy polecamy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum