Katowice

Prezes Oddziału - Krzysztof Galbarczyk, tel. kom. 608 307 120

Adres Oddziału: ul. Piotra Skargi 8, 40-091 Katowice.

 

 

Krzysztof Galbarczyk - Prezes Oddziału Katowickiego

 

 

 

Zebranie katowickiego oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy

W siedzibie oddziału SEKA S.A. w Katowicach 6.02.2018 r. odbyło się zebranie katowickiego oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy.Udział, poza członkami stowarzyszenia, wzięli: z-ca ds. nadzoru Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach - Janusz Grygierczyk oraz potencjalnie nowi członkowie Stowarzyszenia: b. dyrektor Śląskiej Izby Lekarskiej - Wanda Prasałek i  zastępca ds. nadzoru oddziału katowickiego firmy SEKA S.A. - Barbara Sitkowska.

Przewodniczący katowickiego oddziału Stowarzyszenia Krzysztof Galbarczyk przywitał przybyłych na posiedzenie, a następnie przedstawił porządek zebrania obejmujący w szczególności: omówienie planu działania OIP w Katowicach w zakresie kontroli na 2018 rok oraz plan działania oddziału SOP w Katowicach w 2018 roku.

W związku z obecnością na zebraniu nowych osób Krzysztof Galbarczyk w sposób zwięzły przedstawił cele i misję eksperckiego Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

Następnie Janusz Grygierczyk omówił program działań kontrolnych OIP w Katowicach w 2018 roku, którego główne kierunki zostały nakreślone przez Główny Inspektorat Pracy - z wyjątkiem sytuacji, gdy działają specjalistyczne sekcje krajowe: górnictwa oraz hutnictwa, które realizują w tych branżach kontrole według list kontrolnych. Zastępca ds. nadzoru OIP w Katowicach poinformował, że kontrole inspektorów pracy nakierowane są na te obszary, w których nastąpiła zmiana przepisów prawa - głównie prawa pracy, takie jak: umowy cywilnoprawne, społeczne klauzule w umowach o pracę, legalność zatrudnienia, praca w niedziele i święta pracowników handlu. Od 2015 roku realizowana jest idea b. Głównego Inspektora Pracy „Pierwsza kontrola zakładu”, która z założenia ma formę audytu, z przypomnieniem pracodawcy, jakie są jego obowiązki. Jednym z celów określonych w wytycznych jest unikanie karania.

Rocznie inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach (około 190) przeprowadzają około 7000 kontroli skargowych, badają okoliczności i przyczyny śmiertelnych wypadków przy pracy (średnia z ostatnich lat to 40), wypadków ciężkich (w granicach 115) i wypadków lekkich (330-350).

Nowe tematy z zakresu bhp i zamierzenia ujęte w planie działania OIP w Katowicach na rok 2018 to: nowe podnośniki samochodowe – spełnienie zasadniczych wymagań oraz eksploatacja silników spalinowych w zakładach pracy. To temat ciekawy, ale nie określono jeszcze, w jakim obszarze inspektorzy będą działali - nie ma bowiem odpowiedniego, jednoznacznego przepisu, zaplanowanych szkoleń na ten temat, oraz środków finansowych w budżecie i narzędzi/sprzętu.

Stały prymat w działalności OIP ma bezpieczeństwo pracy na budowach i wypadki przy pracy, są też wytyczne do kontroli w temacie „outsourcing”.

W planie katowickiego OIP na 2018 r. ujętych jest 8825 kontroli, czyli o około 10 % więcej niż w roku ubiegłym. W szczegółach wygląda to następująco: pierwsza kontrola - 2500, umowy cywilnoprawne - 2600, – legalność zatrudnienia + inne – 2700. W praktyce może się okazać, że tych kontroli będzie więcej. Obszerność tematyki kontroli, np. przy rozpatrywaniu skarg, nie zawsze pozwala inspektorowi pracy za zapoznanie się z warunkami pracy w zakładzie.

Inspektorzy pracy skarżą się, że brakuje im swobody w wyborze zakładu do kontroli, tak, aby była efektywna, że szala obciążenia inspektora pracy w trakcie kontroli przechyla się na stronę prawa pracy. Tymczasem wskazane byłoby, aby problematykę przestrzegania prawa pracy zrównoważyć z zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, co w odniesieniu do województwa śląskiego wydaje się być uzasadnione.

Następnie z-ca katowickiego OIP odpowiadał na pytania członków stowarzyszenia. Dotyczyły one m.in. następujących zagadnień:

Krzysztof Galbarczyk podziękował z-cy OIP w Katowicach za obszerne omówienie tematu i zwrócił się z następującymi sugestiami:

1) rozważenia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach możliwości podpisania krótkiej deklaracji współpracy Okręgowego Inspektora Pracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Ochrony Pracy. Powołał się na podobne porozumienie zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy i Stowarzyszeniem Ochrony Pracy,

2)  rozważenia, czy nasi eksperci nie mogliby uczestniczyć w kapitule konkursu „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej”, na szczeblu okręgu katowickiego,

3) przedstawienia przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,  członkom naszego stowarzyszenia, np. raz w roku, zmian w przepisach dotyczących ochrony pracy.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie propozycji planu działania oddziału SOP w Katowicach na najbliższy, czteroletni okres. Zawiera on 8 pozycji i członkowie stowarzyszenia zostali zobowiązani do dokładnego zapoznania się, zastanowienia i zadeklarowania, które zadanie/zadania potrafią i mają zamiar realizować.

Krzysztof Galbarczyk poinformował, że prezes Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia dr Tadeusz Sułkowski zwrócił się do dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w kancelarii Prezesa Rady Ministrów z zapytaniem, czy takie stowarzyszenie, jak nasze, mogłoby składać konkretne projekty działań wchodzących w zakres naszej działalności. Otrzymał odpowiedź, że taka organizacja jak nasza, jako strona pozarządowa, jest do tego uprawniona. 

To kwestia nowa. Tematem tym, na szczeblu wojewódzkim,  zajmowała się nasza koleżanka , z-ca prezesa naszego oddziału SOP Pelagia Piega, która zrelacjonowała dotychczasowe działania i ustalenia. W ramach tych ustaleń - w najbliższym czasie ma dojść do spotkania z pełnomocnikiem wojewody śląskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego panią Dorotą Wojtowicz. Nasze stowarzyszenie jest pierwszą organizacją, która nawiązała z nimi kontakt.

Następnie prezes Krzysztof Galbarczyk omówił sprawy bieżącej działalności Stowarzyszenia Ochrony Pracy – w tym przygotowania wzoru notki biograficznej eksperta, która byłaby umieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia, a ponadto problemu wydzielenia subkonta dla naszego oddziału, sprawę pozyskiwania nowych członków (zwłaszcza z kręgów naukowych), zastanowienia się nad kandydaturami do odznaczeń i nagród przyznawanych przez GIP. Kolejne spotkanie – ma to być posiedzenie wyjazdowew Jaworznie, na terenie zakładu, w którym pracuje nasza wiceprezes - Agnieszka Gajos. Posiedzenie to (przypuszczalnie w lipcu br.) ma być powiązane z udziałem w cokwartalnym posiedzeniu Komisji BHP i zwiedzeniem zakładu.

 Adam Beluch


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum