Katowice

Jednym z celów Stowarzyszenia

jest kształtowanie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikiem

- relacji uwzględniających racje zarówno ekonomiczne, jak i humanistyczne

Władze Oddziału i kontakt:

Prezes Oddziału - Krzysztof Galbarczyk, tel. kom. 608 307 120 ; adres Oddziału: ul. Dąbrówki 16 A, 40-081 Katowice.

 

 

NASI EKSPERCI

1.       Marcin Krause

Dane kontaktowe:marcin.krause@polsl.pl; 517644383

Zawód i specjalność:nauczyciel akademicki z tytułem doktora nauk technicznych (2002); specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obszary zainteresowań:zagrożenia w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego, analiza wypadków przy pracy, edukacja i szkolenie, systemy zarządzania, bezpieczeństwo publiczne

Wykształcenie:dzienne studia jednolite magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (1992-1997); dzienne studia doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (1997-2002)

Doświadczenie zawodowe:

Charakter pracy:pracownik naukowo-dydaktyczny; zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach jednolitych magisterskich, studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Podstawowe miejsce zatrudnienia (umowa mianowania):adiunkt i asystent (Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Górnictwa i Geologii, 20 lat stażu pracy)

Regularne miejsce pracy (umowa zlecenie, umowa o pracę):wykładowca i adiunkt (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – Wydział Nauk Technicznych, 15 lat)

Inne miejsca pracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło):wykładowca (Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu)

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia:

Osiągnięcia naukowo-badawcze:202 recenzowane publikacje naukowe (w tym 7 monografii naukowych i podręczników autorskich, 54 rozdziałów w monografiach naukowych, 127 publikacji w czasopismach, 14 publikacji w materiałach konferencyjnych); 116 wygłoszonych referatów naukowych; 33 zrealizowane prace naukowo-badawcze

Osiągnięcia dydaktyczne:promotor (154 prac magisterskich, 231 prac inżynierskich, 195 projektów inżynierskich, 337 prac dyplomowych i końcowych na studiach podyplomowych); recenzent (39 prac magisterskich, 182 prace inżynierskie, 223 projekty inżynierskie)

Nagrody i wyróżnienia:Indywidualne i Zespołowe Nagród Rektora (Politechnika Śląska, Gliwice, 2000-2015) za działalność naukową (2000, 2003, 2013), działalność dydaktyczną (2004, 2015) i działalność organizacyjną (2009, 2011, 2012); Srebrna Odznaka Honorowa (ZG SITPH, 2008); Brązowy Krzyż Zasługi(Prezydent RP, Warszawa 2011); Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ochrony Pracy (GIP, Warszawa, 2017)

2.         Adam Beluch

Dane kontaktowe: abeluch@wp.pl;  515141220

Zawód i specjalność: hutnik(metalurgia surówki i stali), inspektor pracy (bezpieczeństwo i zdrowie w pracy)

Wykształcenie: wyższe techniczne (mgr inż.) – Politechnika Śląska, studia podyplomowe  z zakresu stalownictwa – AGH Kraków, Szkoła Inspekcji Pracy we Wrocławiu – uprawnienia inspektora pracy. Uczestnictwo w wielu sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach i kursach specjalistycznych o tematyce bezpieczeństwo pracy pracowników, w szczególności wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn i urządzeń technicznych, po wejściu Polski do Unii Europejskiej potwierdzone zaświadczeniami i certyfikaty.

Doświadczenie zawodowe: huta „Bankowaw Dąbrowie Górniczej, branżowa inspekcja pracy przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Hutników w Polsce, od 1981  Państwowa Inspekcja Pracy – inspektor pracy (nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy),

obecnie emeryt: świadczenie usług (umowy o dzieło), głównie w zakresie doradztwa i ocen/ekspertyz w zakresie spełniania zasadniczych wymagań i zgodności z minimalnymi wymaganiami użytkowanych maszyn i urządzeń (sprzętu roboczego) oraz wykłady.

Pełnione funkcje:

- w stałych miejscach pracy: mistrz w stalowni,  inspektor pracy, starszy inspektor pracy,   główny specjalista, nadinspektor pracy, nadinspektor pracy Krajowej Sekcji Hutnictwa,

- w dodatkowych miejscach: 1) redakcja czasopisma naukowo technicznego „Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo” d. „Ochrona Zdrowia Hutnika”– redaktor  działowy (2lata), z-ca redaktora  naczelnego (15 lat) i naczelny redaktor (16 lat),  2) projekt Komisji Europejskiej   „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy  w aspekcie integracji polskiego i europejskiego  hutnictwa” w ramach międzynarodowego programu Leonarda da Vinci” - udział  z partnerami z Francji i Holandii (1999-2001), 3) Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości  Wyrobów, Ośrodek Badań i Certyfikacji „SIMPTEST” w Katowicach - członek Komisji  Ekspertów ds. kwalifikacji na znak „B” maszyn do obróbki plastycznej metali oraz maszyn  i urządzeń specjalnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych (ponad 5 lat),  4) Komisja  Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach (kadencja 2008 – 2012)  – przewodniczący, 5)  Konkurs PIP „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej” – członek  kapituły na szczeblu okręgu katowickiego (2008-2010),  6) Ogólnopolski Konkurs Poprawy  Warunków Pracy – członek  Komisji Konkursowej przy Śląskiej Radzie Naczelnej   Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach (ponad 10 edycji), 7) zadanie badawcze  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu  pt.  „Ryzyko  nowotworowe wynikające z narażenia zawodowego na wielopierścieniowe węglowodory   aromatyczne w hutnictwie żelaza i stali” w ramach Strategicznego Programu  Rządowego  (SPR-1) pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy”  w latach 1998 – 2000   - udział w realizacji projektu,  8)  współdziałanie Okręgowego Inspektora Pracy   w  Katowicach z 5 Inspektoratami Dozoru Technicznego na terenie okręgu – koordynator   (15lat), 9) zespół powołany przez z-cę Głównego Inspektora Pracy do zbadania okoliczności   i przyczyn pożaru stacji redukcyjnej tlenu w jednej z hut, w wyniku którego śmierć poniosło   5 pracowników – przewodniczący, 10) zajęcia dla studentów (w ramach umów   cywilnoprawnych):  Politechnika Śląska w Gliwicach , Gliwicka Wyższa Szkoła   Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Humanista w Sosnowcu – wykładowca,

 Publikacje (ponad 400):w czasopismach: „Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo”,   „Przyjaciel   przy pracy”, „Inspektor pracy”, „Atest – Ochrona Pracy”, „Dozór Techniczny”,
  „Magazyn Hutniczy”; Poradnik „Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie firmą”      Wyd. VERLAG DASHÖFER (2 rozdziały);  wydanie książkoweSystem zarządzania
   bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie – moduł szkoleniowy” – współautor    podręcznika, w 3 językach, w ramach programu Leonarda da Vinci; materiały szkoleniowe    – konspekty/skrypty dla  Resortowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa    Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego;  „Biuletyny Międzynarodowych Targów
   Środków Higieny, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej” Katowice -  materiały na    sympozja „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy”.   

Wyróżnienia:

- KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI za działalność na rzecz    bezpieczeństwa pracy (2000 r.)

- ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY (1989 i 2009)

- Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Federacji Hutniczych Związków Zawodowych    w Polsce” (2006)

- ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO (2008)

- NAGRODA HONOROWA im. S. STASZICA SITPH (medal) „ZA ROZWÓJ NAUKI    I TECHNIKI HUTNICZEJ (2008)

-  złota ODZNAKA HONOROWA  SITPH   (Naukowo – Techniczne Stowarzyszenie     Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce - 1984r.)

-   srebrna ODZNAKA HONOROWA NOT (1989)

 

3       Krzysztof Galbarczk

Dane kontaktowe:kigalb@gmail.pl; +48 608 307 120

Zawód i specjalność:nadinspektor pracy; gł. specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, koordynator nadzoru i kontroli nad wielkopowierzchniowymi placówkami handlowymi na terenie woj. śląskiego.

Obszary zainteresowań:zagrożenia w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego, analiza wypadków przy pracy, edukacja i szkolenie, systemy zarządzania, bezpieczeństwo publiczne

Wykształcenie:aplikacja inspektorska w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Akademia Górnicz-Hutnicza w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

Charakter pracy:nadinspektor pracy, z-ca przewodniczącego i członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, doradca Rady Społeczno-Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim,

audytor w zakresie prawa pracy i  bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, koordynator współdziałania Okręgowego Inspektora Pracy z Państwową Strażą Pożarną na terenie woj. śląskiego.

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia:

Osiągnięcia:przeprowadzenie ok. 3000 kontroli w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa pracy jako inspektor pracy, a następnie nadinspektor pracy w okresie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy, publikowanie artykułów w „Inspektorze pracy” i w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym „ Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo.”, wykładowca.

Nagrody i wyróżnienia:Indywidualne i Zespołowe Nagrody Okręgowego Inspektora Pracy  za działalność kontrolną;Złoty Krzyż zasługi nadany przez Prezydenta RP; Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego; Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ochrony Pracy nadana przez Głównego Inspektora Pracy PIP.

 

 

Aktualności, działalność oddziału
 


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum