Działalność

Program

Działania Stowarzyszenia Ochrony Pracy na lata 2018 - 2021

(przyjęty w listopadzie 2017r.)

 

1. Kontynuowanie starań o pozyskanie krajowych i unijnych środków finansowych ,służących realizacji celów statutowych.

2. Rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej .

3. Podjęcie współpracy z ZUS w sprawie prewencji wypadkowej.

4. Bieżące monitorowanie dyskusji w prasie fachowej oraz udział w publikacjach i kioferencjach nt. ochrony pracy, w tym inspirowanie zmian w prawie pracy.

5. Podejmoiwanie wspólpracy z partnerami społecznymi i  instytucjami naukowymi w zakresie ochrony pracy.

6. Wspólpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami polityki senioralnej.

7. Rozszerzenia zakresu merytorycznej wspólpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

8 . Podejmowanie inicjatyw na  rzecz poprawy jakości szkoleń bhp, w szczególności wyeliminowania patologii w tym zakresie.

9. Opiniowanie kandydatów na biegłych sądowych - warunkowo, w miarę potrzeb.